معرف بنديكت (benedict)

 

اصول معرف كيفي بنديكت مانند معرف فهلينگ بوده با اين تفاوت كه در اينجا از كربنات سديم انيدر،به جاي محلول سود و از سيترات سديم به جاي تارتارات مضاعف استفاده شده.
در اين محلول مس به صورت سيتروالكلات مي باشد.
هرگاه با اين محلول در حال جوش يك تركيب احيا كننده مانند گلوسيدها افزوده شود مس احيا شده و به صورت اكسيد كويئورو قرمز رنگ (cu2o) رسوب مي نمايد.
در معرف بنديكت كمي به علت انكه در تركيبش فروسيانور و تيو ساينات نيز به كار رفته رسوب سفيد(شيري رنگ) تيوسانات كوئيورو ايجاد مي شود.
براي جستجوي گلوسيد ها در ادرار معرف بنديكت داراي مزاياي زير مي باشد:
خاصيت قليايي اين معرف از معرف فهلينگ كمتر بوده و به همبن دليل در مقابل خاصيت احيا كنندگي گلوسيدها حساسيت بيشتري داشته،باعث پليمريزه شدن انها نمي گردد لذا مي توان وجود مقادير كمتري از قند را در ادرار به كمك اين معرف تشخيص داد.
حساسيت معرف بندكيت در مقابل خاصيت احيا كنندگي تركيباتي مانند كراتينين و اسيد اوريك كم بوده و اين تركيبات به خصوص در ادرارهاي غليظ باعث پيدايش اشتباهي نمي گردند. 18

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.