مقادیر بحرانی آزمایشگاه در بخش هماتولوژی و خون شناسی

مقادیر بحرانی برای بار نخست توسط لاندبرگ در سال 1۹۷۲ مطرح شد و عبارت است از آن دسته از نتایج آزمایشگاهی که فوق العاده غیر طبیعی و تهدیدکننده زندگی هستند و هرچه سریعتر بایستی توسط پرسنل پزشکی یا پزشک معالج به نزدیکان بیمار اطلاع رسانی شود تا اقدامات درمانی
سریع به منظور تصحیح نتایج فوق العاده غیرطبیعی صورت گیرد.

جدول زیر آستانه پایین و بالای هشدار دهنده برای شمارش لکوسیتی، هموگلوبین و پلاکت بر اساس گزارش تعدادی از آزمایشگاه ها را نشان میدهد.

مقادیر بحرانی

مقادیر بحرانی در هماتولوژی تنها به مقدار عددی داده ها محدود نمیشود، بلکه یافته های غیرطبیعی مورفولوژی نیز به عنوان بحرانی یا هشدار دهنده تلقی میشود.

مقادیر بحرانی کیفی در هماتولوژی

حضور انگل مالاریا

گلبولهای شکسته که ممکن است ناشی از انعقاد داخل عروقی منتشره،HUS،TTP و سندرم هلپ ) (HELLPباشد که همگی اورژانسهای پزشکی هستند.

مثبت شدن آزمایش دی دایمر در حد بحرانی یا هشداردهنده

حضور NRBC در نمای پان سایتوپنی و یا واکنش لوکو اریتروبلاستیک که ممکن است بیانگر لوسمی یا تهاجم سرطان مغز استخوان باشد.

حضور میکروارگانیسمها یا قارچ در خون محیطی بیمار

حضور هر نوع و هر تعداد سلول بلاست و یا سلول لنفوم

واکوئله شدن نوتروفیل و باند در مواردی که گستره محیطی تازه و بدون تأخیر تهیه شده باشد.

گرانولاسیون توکسیک و میل به چپ

لنفوسیتهای آتیپیک به ویژه بیشتر از ۲۰درصد که غالباً بیانگر بیماریهای خانواده TORCH هستند.

مشاهده واکنشهای لوکموئید نوتروفیلی، لنفوسیتی، مونوسیتی و ائوزینوفیلی

بنابراین هر آزمایشگاه بایستی یک خط مشی کتبی با توجه به مدیریت نتایج بحرانی در رابطه با تعریف مقادیر بحرانی، روش اطلاع رسانی سریع به افرادی که مواظبت بیمار را به عهده دارند و بازبینی کردن و به روز شدن دستورالعمل های خود را داشته باشد.

آزمایشگاه بایستی یک خط مشی کتبی داشته باشد که کدام آزمایش و چه پاسخ غیرطبیعی را در لیست هشداردهنده قرار داده و این شامل نام تست، واحد اندازه گیری، تعیین سطح هشداردهنده و محدوده زمانی جهت اطلاع رسانی میشود.

آزمایشگاه بایستی روشهای کار مستند داشته باشد و قبل از اعلام نتایج بحرانی به خطاهای قبل و حین آنالیز آشنایی داشته باشد.

آزمایشگاه میبایست توجه وافر به دلتا چک داشته باشد تا تغییرات ناگهانی در جواب آزمایش را به سرعت تشخیص و چنانچه در سطح هشداردهنده باشد، اطلاع رسانی کند.

آزمایشگاه میتواند مقادیر هشداردهنده و بحرانی را با توجه به بیماران خاص از قبیل بیماران شیمی درمانی،خانم های حامله، بیماران بستری و غیربستری را تعریف و با پزشک معالج مشورت نماید.

گزارش مقادیر بحرانی

هر آزمایشگاه بایستی دارای دستور کار مستند برای گزارش تلفنی نتایج بحرانی در محدوده زمان کوتاه حدود یک ساعت باشد و شخصی که نتایج را دریافت میکند، پزشک، پرستار یا مسئول مراقبت بیمار باشد.

واحد نتایج بحرانی با توجه به محدودیتهای رفرانس و تاریخ و زمان آزمایشگاه ذکر گردد. آدرس و شماره تلفن بیمار و یا شخص مراقب و یا پزشک در دسترس باشد و در صورت در دسترس نبودن بایستی راه های انتخابی دیگر جهت ارسال نتایج در دسترس باشد. با ارسال الکترونیکی نتایج بایستی فیدبک دریافت گردد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.