مقررات کلی ايمنی برای کار با ميکروپيپت

ميکروپيپت

 

 

 

 

 

 

برای برداشتن حجم مورد نظر خود توسط ميکروپيپت به نکات زير توجه فرماييد:
1- ميکروپيپت را به آرامی و با دقت برروی حجم مورد نظر تنظيم کنيد.
2- تيپ يکبار مصرف را به ميکروپيپت متصل نماييد بطوريکه از جايگيری درست و محکم آن مطمئن باشيد.
3- دکمة عملگر (Operating Botton) را تا اولين ايست (First stop) آن فشار دهيد.
4- نوک تيپ را درست زير سطح مايع (mm3-2( قرار دهيد و دکمة عملکرد را به آرامی و به طور يکنواخت آزاد کنيد. ميکروپيپت را در طی کشيدن مايع عمود نگه داريد. در مورد مايعاتی که ويسکوزيته و دانسيته آنها با آب متفاوت می باشدبهتر است که با پرو خالی کردن تيپ، درون آنرا با آن مايع مرطوب نماييد.
5- سرتيپ را به دقت از درون مايع بيرون آورد، به کنارة درون ظرف بکشيد تا مقادير اضافی به جدار بيرونی آن باقی نمانده باشد.
6- مايع کشيده شده با فشار آرام دکمة عملکرد تا اولين ايست خارج می شود. پس از توقف کوتاهی در اولين ايست دکمة عملکرد را تا دومين نقطة ايست فشار دهيد تا از تخليه کامل آن مطمئن شويد.
هرگز از ميکروپيپت در خارج از محدودة مشخص شده برای آن استفاده نکنيد.
پيشنهاد می شود که در هنگام عدم استفاده از ميکروپيپت، آنرا در وضعيت عمودی نگهداريد.
برای تميز کردن ميکروپيپت از آب يا اتانول 70% و يک پارچة نرم يا دستمال بدون پرز استفاده کنيد. پيشنهاد می شود که محل اتصال تيپ به ميکروپيپت به طور منظم تميز شود. هرگز برای پاک کردن سطوح خارجی ميکروپيپت از موادی نظير گزيلول يا ساير حلالهای مواد پلاستيکی استفاده نکنيد.
مراقب باشيد هنگام برداشتن مواد شيميايی تنها تيپ با آنها تماس يابد و خود ميکروپيپت آلوده نشود.
مايع نبايد وارد ميکروپيپت شود بنابراين هرگز هنگاميکه تيپ حاوی مايع می باشد. آنرا سروته يا به طور افقی نگه نداريد.
هميشه حجم کشيده شده توسط مطکروپيپت را با چشم کنترل کنيد تا مطمئن شويد حجم مورد نظر شما کشيده شده است.
در هنگام کشيدن مواد با چگالی بالا مثل کليسرول و تريتون ؛ علاوه بر رعايت آرامش در کار، هميشه پس از آزادی کامل دکمة عملکرد نوک تيپ را تا چند لحظه در مايع نگه داريد تا حجم مورد نظر شما به طور کامل کشيده شود. در صورتيکه نياز به برداشتن حجمهای بيشتری از اين مواد باشد، می توان برای سهولت کار، سر تيپ را چيد. اين مورد برای برداشتن سوسپانسيون سلولی نيز صادق است.
تا حد امکان از کشيدن مواد خورنده ای مثل اسيد و بازهای قوی با استفاده از ميکروپيپت خودداری
کنيد؛ زيرا بخارات اين مواد باعث خوردگی و زنگ زدن فنر ميکروپيپت می شود . بهتر است در اين موارد از پيپت های شيشه ای استفاده شود. در صورت اجتناب ناپذير بودن استفاده از ميکروپيپت برای اين مواد ، پيشنهاد می شود که پس از اتمام کار ميکروپيپت باز شده، پيستون و اجزای درونی آن شسته و تميز گردد.
در صورت آلوده شدن ميکروپيپت به خون، فراورده های خونی يا سوسپانسيون ميکروبی، اگر ميکروپيپت قابل اتوکلاو کردن است از اين روش استفاده کنيد. درغير اينصورت قسمت آلوده را با دقت از ميکروپيپت جدا کرده و به مدت يکساعت در ساولن 10% و پس از شستشو با آب به مدت 10 دقيقه در SDS 10% و پس از شستشوی مجدد با آب به مدت 10 دقيقه در الکل 70% قرار دهيد. در نهايت وسيله را با مقادير فراوانی آب شستشو داده و در هواخشک کنيد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *