مواردي که در آناليز ميکروسکوپي بايد گزارش شوند

  • سلول هاي خوني ( گلبول هاي سفيد و قرمز )
  • سلول هاي کليوي ( اپتليال و رنال سل )
  • قارچ ( به صورت few –mod – many )
  • باکتري ( به صورت few –mod – many)
  • کريستال ها شامل اگزالات کلسيم ،آمورف ها، اسيد اوريک ، تريپل فسفات و …. ( به صورت few –mod –many )
  • انگل ها (تريکوموناس واژيناليس ، تخم اکسيور و …
  • موکوس ( به صورت few –mod – many)

سيلندر ها شامل گرانولر ، مومي و …. مثل سلول هاي خوني و با عدسي 10 گزارش مي شوند

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.