مورفولوژی میکروسکوپی سلول های قارچی (مروری مختصر و ساده)

در متن زیر مورفولوژی میکروسکوپی سلول های قارچی (کریپتوکوکوس نئوفرمنس،گونه های آسپرجیلوس،ژئوتریکوم،مالاسزیا،تریکوسپورون،زیگومیست،فوزاریوم) را به صورت مختصر بیان میکنیم

کریپتوکوکوس نئوفرمنس

در آزمایش مستقیم میکروسکپی سلول های مخمری، کریپتوکوکوس نئوفرمنس به صورت مخمرهای به قطر 2 تا 15 یا 20 میکرون و معمولاً کروی با جوانه یا بدون جوانه بوده و جوانه ها معمولاً یکی و pinched off هستند. جوانه ها با اتصال نقطه ای به سلول مادر متصل می باشند. کپسول ممکن است باشد یا نباشد،بندرت اشکال سودو هایفی با یا بدون کپسول ممکن است دیده شود.
در حالت عادی معمولاً ضخامت کپسول 3 تا 6 میکرون است.برخی از گونه های غیرعادی این ارگانیسم میسلیوم های کاذب در مایع نخاع تشکیل می دهند. اندازه ی سلول های مخمری کریپتوکوکوس نئوفرمنس در نمونه های بافتی از 1 تا 60 میکرون متغیر است،در صورتیکه در مقایسه سلول های
مخمری هیستوپلاسما کپسولاتوم و بلاستومایسس درماتیتیدیس سلو لهای مخمری تقریباً هم اندازه هستند.

گونه های آسپرجیلوس

هایفی های تیغه دار شفاف )هیالین( به قطر 3 تا 12 میکرون، هایفی ها معمولاً حالت دیکوتوموس دوشاخه را نشان م یدهند، انشعابات با زاویه 45 درجه است، هایفی های بزرگتر ممکن است شبیه هایفی های زیگومیستها بنظر برسد.

ژئوتریکوم

در آزمایش مستقیم میکروسکپی، سلول های ژئوتریکوم به شکل سلو لهایی چهارگوش یا مستطیلی با جدار ضخیم آرتروکونیدیا به قطر 4 الی 8 و تا 12 میکرون مشاهده می شوند.انتهای آنها گرد و یا مربعی شکل است. سلول های کروی به قطر 4 تا 10 یا 12 میکرون نیز دیده می شوند.

سلول های چهارگوش و مستطیلی شکل در گسترش های رنگ آمیزی شده با روش گرم مشاهده می شوند،گاهی اوقات آرتروکونیدی های غیرمعمولی گرد شده ممکن است مشاهده شوند.

میسلیوم های شفاف با تیغه ی میانی نیز وجود دارد. به نظر می رسد که رشته ها به آرتروکونیدی های چهارگوش تقسیم شده، انتهای آ نها مدور و با اندازه های متغیر می باشند. سلول های مستطیلی شکل معمولاً به وسیله ی لوله ی زایا تکثیر م ییابند که از خواص کشت ژئوتریکوم است. بلاستوکونیدی حقیقی در ای نگونه وجود ندارد.

گونه های مالاسزیا

فرم مخمری 3 تا 8 میکرون و سودوهایفی به قطر 2/ 5 تا 4 میکرون می باشند.هایفی های کوتاه و خمیده معمولاً به همراه سلول های مخمری کروی شکل که به صورت خوشه فشرده ای هستند،دیده می شوند.

گونه های تریکوسپورون

سلول های به قطر 2 تا 4 در 8 میکرون دارند. هایفا و آرتروکونیدی های مستطیلی شکل و گاهی اوقات گرد تشکیل م یدهد. بلاستوکونیدی تشکیل می شود اما ممکن است مشاهده ی آن ها مشکل باشد.

زیگومیست ها:گونه های موکور،رایزوپوس و غیره

عناصر زیگومیستی در آزمایش مستقیم میکروسکپی در لام مرطوب تهیه شده با پتاس 10 درصد به صورت هایفی های عریض و فراخ، منشعب با دیواره ی ضخیم و به قطر 10 تا 15 میکرون و بدون تیغه میانی و گاهی تا 30 و حتی 50 میکرون دیده می شوند.

هایفی های بزرگ و نواری شکل مانند روبان اغلب شکسته یا تاشده یا پیچ خورده و تغییرشکل یافته نیز مشاهده می شوند.
گاهی اوقات سپتا ممکن است وجود داشته باشد. انشعابات معمولاً با زاویه قائمه است. هایفی های کوچک تر شبیه گونه های آسپرجیلوس بویژه آسپرجیلوس فلاوس می باشند.

گونه های پسودوآلشریا بویدی ای

دارای هایفی های به قطر 3 تا 12 میکرون )موارد غیر از مایستوما( می باشد. هایفی ها دارای دیواره عرضی هستند و تشخیص آن ها از سایر کپک های شفاف مثلاً گونه های آسپرجیلوس غیرممکن است.

گونه های فوزاریوم

دارای میسلیوم های با قطر 3 تا 12 میکرون می باشند. هایفی ها دارای دیواره عرضی هستند و تشخیص آن ها از سایر کپک های شفاف مثلاً گونه های آسپرجیلوس غیرممکن است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.