میکروپلیت واشر الایزا

میکروپلیت واشر که به الایزا واشر نیز معروف است برای انجام عملیات شستشو که در تکنیک الایزا لازم است، طراحی شده است. کار میکروپلیت واشر شستن چاهکهای الایزا در طی مراحل مختلف تکنیک الایزا است. برای اینکه الایزا به همان شکلی که ما انتظار داریم انجام شود کالیبراسیون میکروپلیت واشر نیز دارای اهمیت است. بر این اساس باید نکات زیر رعایت شوند:

1- موقعیت سوزن‌ها (سر تغذیه کننده و مکش):

تنظیم موقعیت افقی و عمودی نسبت به چاهک‌ها باید به دقت تائید شود. اگر پلیت حاوی چاهکهای دارای انتهاي مسطح است سوزن تغذیه کننده باید بررسی شود که آیا آن در یک موقعیت خیلی نزدیک به دیواره چاهک قرار می‌گیرد یا خیر. اگر انتهای چاهک گرد یا v شکل باشد، سوزن مکش باید در مرکز چاهک قرار گیرد. طبق حرکت عمودی، یک فاصله پایه در چاهک حفظ می‌شود که معمولا بین 3/0 تا 5/0 میلی‌متر است. سوزن‌ها نباید انتهای چاهک‌ها را لمس کنند زیرا سبب تداخلات مکانیکی بین نوک سوزن و سطح چاهک در طی عمل مکش می‌شوند.

2- زمان مکش:
زمان مکش را تنظیم کنید، زیرا یک لایه نازک از محلول متصل شده به دیواره چاهک می‌تواند به ته چاهک جریان پیدا کند. سپری شدن بیش از حد زمان، سبب خشک شدن مواد coat شده روی چاهک‌ها می‌شود. سوزن‌های سیستم مکش را از نظر تمیز بودن و عدم مسدود بودن بررسی کنید.

3- حجم توزیع شده:
دقت کنید که حجم توزیع شده به اندازه ماکزیمم ظرفیت چاهک باشد. دقت کنید که همه چاهک‌ها به طور یکسانی پر شوند. تائید کنید که سوزن‌های توزیع کننده تمیز و عاری از انسداد هستند.

4- خلاء:
خلاء سیستم مکش باید به شکل مناسبی کالیبره شود. اگر خلاء خیلی قوی باشد، تست می‌تواند تغییر کند. در واقع، این موضوع سبب خشک شدن چاهک‌ها شده و به شکل قابل ملاحظه‌ای فعالیت آنزیم در چاهک‌ها را تضعیف کرده و نتایج تست را کاملاً تغییر دهد. اکثر واشرها با یک خلاء که فشار آن بین 60 تا 70 درصد است کار می‌کنند. در برخی واشرها خلاء در یک پمپ خارجی قرار گرفته که عمل آن توسط واشر کنترل می‌شود؛ بدین معنا که پمپ خلاء فقط وقتی که مورد نیاز است کار می‌کند.

تائید مراحل شستشو
برای تائید اینکه فرایند شستشو طبق ویژگی‌های تکنیک الایزا انجام می‌شود سازندگان تستهای الایزا روش‌هایی را برای انجام منظم این تکنیک گسترش داده‌اند، یکی از کنترل‌ها بر اساس کاربرد معرف پراکسیداز است که با استفاده از یک پیپت در چاهک‌های پلیت توزیع شده و در طول موج های 405، 450، 492 نانومتر قرائت می‌شود. پس از آن چاهک‌ها شستشو داده شده و یک سوبسترای فاقد رنگ از قبیل H2O2/TMB (تترا متیل بنزیدین/هیدروژن پراکسیداز) اضافه می‌شود. سپس باقیمانده‌های کونژوگه، آنزیم را هیدرولیز کرده و کروموژن به رنگ آبی تغییر خواهد یافت. پس از متوقف کردن واکنش به وسیله افزودن اسید، TMB مجدد رنگ زرد خواهد شد. شدت رنگ نهایی، مستقیما با میزان موثر بودن مرحله شستشو مرتبط خواهد بود.

نگهداری اساسی (تکرار روزانه)

1- تائید حجم توزیع شده

2- تست یکسان پر شدن چاهکها

3- تائید اثربخش بودن سیستم مکش

4- تائید تمیز بودن سوزن‌های مخصوص مکش و توزیع کننده محلول

5- تمیز کردن واشر با آب مقطر پس از استفاده، تا بقایای نمک موجود در سوزن‌های مخصوص مکش و توزیع برداشته شود. سوزن‌ها ممکن است که لازم باشد تا در آب مقطر نگهداری شوند.

نگهداری پیشگیرانه (تکرار هر سه ماه یکبار)

1- کانال‌ها و اتصالات را بازکرده و تمیز کنید.

2- سالم بودن اجزای مکانیکی را تائید کنید. طبق دستورالعمل کارخانه سازنده روغن کاری را انجام دهید.

3- تنظیم بودن هر یک از اجزای سیستم سازنده را تست کنید. مطابق سفارشات کارخانه سازنده کالیبراسیون را انجام دهید.

 

راهنمای رفع عیب و حل خطاهای متداول در الایزا واشر :

منابع :1 – کتاب مدیریت نگهداری تجهیزات پزشکی – دکتر محمد فلاح تفتی – 13902 -مجله مهندسی پزشکی – محمد علی محمدی و مراد رستمی – شماره 125

جدول رفع عیب
مشگلعلت احتمالیراه حل
با پایان یافتن شستشو پسماند مایع در خانه‌ها   (چاهک‌ها) باقی می‌ماندسیستم استخراج شستشو دهنده دارای نقص استبررسی کنید سیستم خلاء در یک فشار مناسب عمل می‌کند
لوله‌های سیستم هدایت خلاء دارای ابعادی غیر از اندازه توصیه شده استبررسی کنید که آیا ابعاد کانالها متناسب با توصیه‌های شرکت سازنده است
خطوط مکش گرفتگی را نشان می‌دهندسطح دریافت کننده مواد زائد را بررسی کنید
ظرف ذخیره از ضایعات پر استفیلتر سیستم مکنده و حالت آن را بررسی کنید
فیلتر خاک گرفته یا نمدار استفیلتر سیستم مکنده و حالت آن را بررسی کنید
نوک سوزنها به طور صحیح قرار نگرفته و به ته چاهک‌ها نمی‌رسدمحل نوک سوزن‌ها را بررسی کنید
پلیت بطور صاف در داخل شستشو دهنده قرار نگرفته استنوع پلیت مورد نیاز برای استفاده در تست را بررسی کنید
شستشو دهنده به حد کافی خالی نشده استپروسه تخلیه را بررسی کنید
چرخه شستشو نا مناسب عمل می‌کندمایع ذخیره شده برای شستشو بخار شده استمخزن ذخیره مایع تمیز کننده را بررسی و حجم از دست رفته را جایگزین کنید
شستشو دهنده در ابتدای چرخه کاری به اندازه کافی خالی نشده استبرای از بین بردن هر گونه رطوبت در فراورده و جلوگیری از تولید حباب هوا آن را بخوبی تمیز کنید
جدول رفع عیب
مشگلعلت احتمالیراه حل
توزیع حجم مایع به اشتباه برنامه‌ریزی شده استحجم مورد نیاز برای هر نوع آزمایشی و برای هر پلیت را بررسی کنید
پلیت بطور غیر صحیح در داخل شستشو دهنده قرار گرفته استنصب صحیح پلیت در شستشو دهنده را چک کنید
چرخه شستشو نا مناسب عمل می کند

پلیت‌های استفاده شده غیر از پلیت توصیه شده هستند

بررسی کنید که پلیت های مورد استفاده کاملا با شستشو دهنده سازگار است
سطح محلول داخل چاهکها کافی نیستمشخصات ارائه شده از سوی شرکت سازنده را بررسی کنید در صورت نیاز آن را اصلاح کنید
شیلنگ توزیع کننده مایع شستشو از نظر ابعاد و ضخامت متناسب با نوع توصیه شده شرکت سازنده نیستمشخصات ارائه شده از سوی شرکت سازنده را بررسی کنید در صورت نیاز آن را اصلاح کنید
فشار برای رساندن مقدار مناسب محلول شستشو کافی نیستسیستم عرضه و کانال‌های عرضه را چک کنید. ممکن است در مسیر لوله انسدادی وجود داشته باشد
مخزن شستشو اثراتی از رشد قارچ و باکتری را نشان می‌دهدسیستم متناوباً استفاده نشده استپروسه استفاده شده برای عدم رشد قارچ و باکتری را چک کنید
از یک پروسه کنترل مناسب استفاده نشده استفرایند استفاده شده برای عدم رشد قارچ و باکتری را چک کنید
اتصالات و لوله ها برای یک دوره مناسب تعویض نشده‌اندزمان تعویض توصیه شده از سوی سازنده و بخش فنی را چک کنید
محلول شوینده آلوده شده استپروسه استفاده شده در آماده سازی و مدیریت محلول شوینده را با هدف تعیین علت آلودگی تائید کنید
نگهداری طبق یک جدول زمانبندی انجام نشده استزمان‌های برنامه‌ریزی شده برای تعمیرات را بررسی کنید و به اطلاع مسئولین برسانید

علی خوش‌نژاد – مجتبی خشوعی پاریزی – حسین عبادی‌فرد
دانشگاه علوم پزشکی قم – آزمایشگاه مرجع دانشگاهی