نحوه كار با دستگاه فليم فتومتر

نحوه كار با دستگاه فليم فتومتر

هدف : كاربري و حفظ و نگهداري دستگاه فليم فتومتر

وسايل مورد نياز :

1 – استاندارد ليتيم K 1000 به نسبت يك صدم با آب مقطر

2 – استاندارد ليتيم K – 75 به نسبت يك پنجاهم با آب مقطر

3 – استاندارد داخلي سرم و ادرار

4 – نمونه كنترل

5 – كاپ هاي سديم و پتاسيم دستگاه

6 – محلول دتر جنت به نسبت يك بيستم

نحوه كاربري

روشن كردن دستگاه :

1 – كاور دستگاه را برداريد و سپس از جاي ظرف Waste و پربودن ظرف بلانك پشت دستگاه مطمئن شويد.

2 – ابتدا شير كپسول دستگاه را باز نمائيد.

3 – دكمه Power پشت دستگاه را به سمت بالا زده تا دستگاه روشن شود.

4 – دكمه Ignition روي مانيتور دستگاه را جهت فعال شدن فندك دستگاه فشار دهيد و منتظر بمانيد تا دستگاه روشن شود. در غير اين صورت مجددا دكمه فوق را فشار دهيد تا زمانيكه دستگاه روشن شود.

5 – با مشاهده پيغام Blank Required يك كاپ خالي و تميز را در قسمت زير لوله رقيق كننده دستگاه ( سمت چپ دستگاه ) قرار دهيد و دكمه زرد رنگ را دو مرتبه پشت سر هم فشار دهيد تا محلول بلانك داخل كاپ ريخته شود.

6 – كاپ حاوي محلول بلانك را زير قسمت شيلنگ مكنده قرار داده تا مكش و خوانش انجام شود.

7 – با مشاهده پيغام Executed كاپ را برداريد.

8 – با مشاهده Standard Required ، نمونه استاندارد را توسط لوله رقيق كننده رقيق نمائيد. به اين نحو كه سر لوله را داخل محلول قرار داده و دكمه زرد رنگ را يكبار فشار دهيد. سپس ظرف استاندارد را برداشته و كاپ خالي را زير لوله رقيق كننده قرار دهيد و سپس مجددا دكمه زرد رنگ را فشار دهيد.

9 – استاندارد رقيق شده را جهت خوانش زير شيلنگ مكنده قرار دهيد.

10 – با مشاهده پيغام Executed كاپ را برداشته تا خوانش تكميل شود.

11 – نمونه كنترل تجاري را مشابه نمونه استاندارد رقيق و به دستگاه جهت خوانش بدهيد.

12 – اعداد خوانده شده را بر بروشور كنترل ، مقايسه و در صورت مشاهده مطابقت، دستگاه قابل كاربري است.

13 – در صورت هر گونه ناهماهنگي با سوپروايزر هماهنگي كرده و يا با شركت پشتيبان تماس بگيريد. اما قبل از هر چيز از درست بودن بلانك اصلي دستگاه و استاندارد تجاري و سرم كنترل ، اطمينان حاصل فرمائيد.

14 – تمامي نمونه بيماران را مشابه نمونه استاندارد و كنترل رقيق كرده و مطابق آنها خوانش نمائيد.

15 – پس از اتمام كار نمونه يك كاپ حاوي آب مقطر زير شيلنگ مكنده دستگاه قرار دهيد تا مسير عبور نمونه تميز شود.

16 – در انتها كاپ آب مقطر را برداشته و بگذاريد به مدت يك دقيقه با هوا مكش انجام شود تا مسير خشك شود.

 

 

خاموش كردن دستگاه :

1 – ابتدا شير كپسول گاز را ببنديد.

2 – دكمه Power پشت دستگاه را به سمت پايين فشار دهيد.

پس از سرد شدن دود كش خروجي هوا دستگاه ، كاور دستگاه را بكشيد.

4 – Log Book و مستندات لازم را پر نمائيد.

كاليبراسيون دستگاه :

در مواردي كه بلانك استاندارد تجاري و سرم كنترل صحيح نباشد و نياز به اصلاح مجدد با محلول جديد باشد اقدامات ذيل انجام شود:

1 – دكمه Cal روي مانيتور دستگاه را فشار دهيد.

2 – با مشاهده پيام Blank Required بلانك را برداشته و بگذاريد خوانش انجام شود .

3 – با مشاهده پيام Executed بلانك را برداشته و بگذاريد خوانش انجام شود.

4 – با مشاهده پيام Standard Required محلول استاندارد رقيق شده را به دستگاه بدهيد.

5 – با مشاهده پيام Executed محلول استاندارد را برداريد و بگذاريد خوانش انجام شود.

6 – با مشاهده پيام Next Specimen‌ نمونه كنترل تجاري را به دستگاه بدهيد.

7 – با مشاهده نتايج مورد انتظار نمونه ها را به دستگاه بدهيد.

8 – در صورت مواجه با هر گونه خطا و يا عدم خوانش صحيح بعد از اصلاح محلولهاي مورد خطا ، مراحل فوق را مجددا تكرار نمائيد.

9 – در صورت عدم كاليبراسيون مجدد با شركت پشتيبان با استفاده از شناسنامه تجهيز تماس بگيريد.

 

 

نحوه خوانش ليتيم با دستگاه :

1 – محلول K – 75 را با آب مقطر به نسبت يك پنجاهم رقيق نمائيد و اين محلول را بعنوان بلانك به دستگاه بدهيد.

2 – استاندارد سرمي، كنترل و تمامي نمونه ها را با محلول رقيق شده قبلي به نسبت يك بيستم رقيق نمائيد.

3 – دستگاه را طبق فرآيند روشن سازي دستگاه روشن نمائيد.

4 – با فلاشهاي موجود روي مانيتور، با فلاش بالايي روي برنامه شماره 3 ( برنامه ليتيم ) برويد.

5 – محلول استاندارد K – 75 رقيق شده اوليه را ( دقت يك پنجاهم ) را بعوان بلانك به دستگاه بدهيد.

6 – استاندارد ها و كنترل و نمونه هاي رقيق شده را به دستگاه بدهيد و خوانش نمائيد.

7 – پس از اتمام كار دستگاه را طبق فرآيند خاموش سازي خاموش نمائيد.

 

نحوه خوانش الكتروليتهاي ادراري با دستگاه :

1 – تمامي كار مشابه مراحل كار با نمونه سرم است جز اينكه نمونه استاندارد آن ، استاندارد مخصوص ادرار ( آمپول آبي رنگ ) است.

2 – دستگاه را مطابق با فرآيند روشن سازي، روشن نمائيد.

3 – با زدن فلش سمت بالابر روي برنامه شماره 2 ( برنامه ادرار ) برويد.

4 – طبق مراحل خوانش نمونه سرم ، نمونه ادرار را خوانش نمائيد.

5 – نمونه ادرار را با محلول بلانك خود دستگاه توسط شيلنگ رقيق كننده، رقيق نمائيد.

 

 

نحوه كنترل كيفي :

1 – جهت كنترل دقت دستگاه از نمونه كنترل تجاري استفاده نمائيد.

2 – به اين ترتيب كه در طي 10 روز كاري هر روز دو بار نمونه را خوانش نمائيد و حتما توجه نمائيد كه اعداد خوانده شده در محدوده بروشور كنترل باشند.

3 – ميانگين و SD را پس از اتمام 10 روز كاري محاسبه و جاري را توسط نرم افزار مرجع سلامت بر روي كامپيوتر قسمت فني رسم نمائيد. ( رمز برنامه 1 – 2 – 3 و كلمه كاربري 1 – 2 – 3 ) مي باشد.

4 – بعد از اين مدت خوانده كنترلي را روزانه بر روي چارت نقطه گذاري و طبق قوانين وستگارد بررسي نمائيد.

5 – جهت كنترل صحت از كاليبراتور و يا برنامه كنترل كيفي خارجي استفاده نمائيد.

6 – در صورت بروز هر گونه خطار در روند برنامه كنترل كيفي با سوپروايزر هماهنگ نمائيد.

پارامترهاي مورد ارزيابي در نگهداري :

1 – شستشوي روزانه : با استفاده از آب مقطر در انتهاي هر روز كاري

2 – شستشوي هفتگي : با استفاده از محلول دتر جنت دستگاه به نسبت يك بيستم تهيه و توسط شيلنگ مكنده به دستگاه بدهيد. در انتهاي شستشو كاپ حالي آب مقطر را زير دستگاه بگذاريد تا جريان با آب مقطر تميز شود.

3 – ظرف Waste دستگاه را در صورت پر و يا آلوده شدن تميز نگهداريد.

4 – در صورت نيمه شدن كپسول گاز بهتر است كپسول گاز عوض شود.

 

 

ملاحظات ايمني لازم حين كار :

1 – از باز گذاشتن طولاني مدت شير كپسول گاز در حين روشن نمودن دستگاه خودداري فرمائيد.

2 – از گذاشتن دست بر روي محفظه دود كش دستگاه خودداري نمائيد. ( بعلت داغي آن )

3 – از باز كردن محفظه مشاهده شعله سمت راست دستگاه حين كار با دستگاه خودداري نمائيد.

4 – از كشيدن كاور بلافاصله بعد از اتمام كار بعلت داغي دود كش خودداري نمائيد.

5 – بعد از اتمام كار حتما از بسته بودن شير گاز كپسول مطمئن شويد.

 

اقدامات لازم حين نياز به تعمير:

1 – با شماره هاي موجود در شناسنامه دستگاه با شركت پشتيبان تماس بگيريد.

2- در صورت نياز به ارسال ، دستگاه را بصورت كاملا ايمن بسته بندي و ضدعفوني نمائيد و به همراه فرم ارسال دستگاه ارسال فرمائيد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *