نحوه محاسبه INR در آزمایشگاه

  INR بر اساس فرمول زیر محاسبه می گردد


Inr
در محاسبه INR بیماران می بایستی تا زمانی که سری کیت مصرفی ,کمپانی سازنده و سری ساخت آن و یا روش انجام تست ( دستی -دستگاهی) تغییر نکرده , در مخرج کسر از عدد ثابت محاسبه شده MNPT در آن آزمایشگاه استفاده نمایند.

در صورت تعویض کیت ( سری ساخت , کمپانی و … ) و یا روش آزمایش می بایستی مجددا MNPT محاسبه گردد تا جهت محاسبه INR با کیت جدید مورد استفاده قرار گیرد

جهت محاسبه INR از قرار دادن عدد کنترل روزانه در مخرج کسر جدا خودداری شود.
منبع:ازمایشگاه نیلوفر

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.