نحوه مصرف و عورض و اثرات كلرآمفنيكل

كلرآمفنيكل

Chloramphenicol

اشكال دارويي:For Inj: 1g/vial
Susp: 150mg/5ml

موارد و مقدار مصرف :
عفونت شديد مانند مننژيت
بزرگسالان: درتب تيفوئيدي وعفونتهاي ريكتزيايي به ميزان mg/kg50  روزانه در4 دوزمنقسم با فواصل     6 ساعته ودرمننژيت وآبسه هاي مغزي mg/kg100 در روز با كنترل سطح خوني به صورت وريدي تجويز مي شود.
كودكان: دوزمعمولmg/kg 75-50 روزانه در4 نوبت است. درمننژيت mg/kg100-50 روزانه در4 دوز تجويز مي شود. درنوزادان كمتر ازkg2  مقدار mg/kg25 در روز به صورت تك دوز، درنوزادان كامل تا 7 روزگي (بيش از kg2) mg/kg25 در روز به شكل تك دوز و در نوزادان بزرگتر از 7 روز(بيش از kg2) مقدارmg/kg50 روزانه در2 دوز منقسم روزانه تجويز مي شود.
تمام دوزها به صورت وريدي است و محدوده دوزها بسيار دقيق بوده و نبايد خارج از اين محدوده تجويز شود.

كلرآمفنيكل
موارد منع مصرف و احتياط :
در صورت وجود سابقه آلرژي يا واكنشهاي حساسيتي به اين دارو، منع مصرف دارد.
در صورت ابتلا بيمار به ساپرس مغز استخوان، اختلال عملكرد كبدي، كليوي، كمبود G6PD و يا پورفيري حاد با احتياط مصرف شود.
به دليل احتمال بروز «سندرم گري» اين دارو در نوزادان تازه متولد شده منع مصرف دارد همچنين در مادران حامله مخصوصاً در سه ماهه آخر حاملگي و دوران شيردهي بهتر است تجويز نشود.
?مصرف در بارداري و شيردهي :
درگروه C حاملگي قرار دارد. به دليل احتمال بروزسندرم گري درنوزاد درمادران شيرده تجويزنگردد.
تداخلات مهم :
داروهايي كه كلرآمفنيكل را تحت تاثير قرار مي دهند: باربيتوراتها، ريفامپين و هيدانتوئين.
داروهايي كه توسط كلرآمفنيكل تحت تاثير قرار مي گيرد: باربيتوراتها، ضد انعقادها، سيكلوفسفاميد، هيدانتوئين، نمكهاي آهن، پني سيلين ها، سولفونيل اوره ها وهمچنين ضد بارداري هاي خوراكي.
عوارض جانبي :
شايع ترين: كم كاري مغزاستخوان، آنمي آپلاستيك و ترومبوسيتوپني.
مهم ترين: آنمي همولتيك، هموگلوبين اوري حمله اي شبانه، سندرم خاكستري (gray syndrome)،
التهاب عصب بينايي، واكنشهاي حساسيتي و سميت گوشي مخصوصاً هنگامي كه به شكل قطره گوشي مصرف شود.
توصيه ها :
قبل از شروع درمان بايد از بيمارشمارش كامل گلبولي، پلاكت، آهن سرم و رتيكولوسيت ها انجام پذيرد و در طي درمان هر 48 ساعت يكبار اين كار ادامه يابد. بعد از قطع درمان در معاينات پيگيري بيمار     نياز به انجام اين آزمايشات به صورت دوره اي وجود دارد.
در صورت بروز لوكوپني، رتيكولوسيتوپني، ترومبوسيتوپني و كم خوني مصرف كلرآمفنيكل بايد بلافاصله قطع شود.
بيمار درطي درمان با كلرآمفنيكل بايد مرتباً تحت نظر باشد همچنين سطح سرمي كلرآمفنيكل بايد با دقت و هر هفته اندازه گيري شود و در صورتيكه بيمارنارسايي كبدي داشته باشد ويا بيشتر از مدت 2 هفته از دارو مصرف كند نياز به سنجش سطح خوني در فواصل كوتاهتري است. سطح مطلوب خوني كلرآمفنيكل  5 تا10 ميكروگرم در سي سي و حداكثر غلظت 10 تا20 ميكروگرم مي باشد.
در صورتيكه اين دارو براي كنترل تب بيمار تجويز شود، تب بيمار بايد هر4 ساعت يكبار كنترل شود و اگر 48 ساعت درجه حرارت بيمار طبيعي بود، داروي وي قطع مي گردد.
هر گونه كاهش قابل ملاحظه در ادرار بيمار بايد به اطلاع پزشك برسد.
درصورتيكه بيمارديابتي كلرآمفنيكل دريافت كند فاصله هاي كنترل قند خون وي بايد كوتاهترشود.
سندرم گري 2 تا 9 روز بعد از شروع دارو در نوزاد (مخصوصاً در 48 ساعت اول تولد) يا شيرخواران نارس و يا كودكان زير 2 سال بروز مي كند. اگر كودك عملكرد كبدي طبيعي نداشته باشد اين عارضه شايع تراست. با توجه به خطر اين بيماري بايد بروزعلائمي شامل نفخ شكم، عدم تمايل به شيرخوردن، رنگ پريدگي وتغيير درعلائم حياتي را بلافاصله به پزشك اطلاع داد.
هر يك گرم سوكسينات سديم كلرآمفنيكل كه تنها به منظور تزريق وريدي است را بايد در ml10 آب مقطر و يا سرم قندي 5 درصد حل و درطي مدت 30 تا60 دقيقه تجويز كرد.
درمحلول آماده شده جهت تزريق وريدي اگردردرجه حرارت پايين نگهداري شود ممكن است كريستالهايي ايجاد شود كه با تكان دادن حل مي شوند و محلول شفاف مي گردد اما در صورتيكه محلول غبارآلود بوده و شفاف نباشد نبايد مصرف گردد.
براي اينكه قطره چشمي كلرآمفنيكل جذب سيستميك نشود و عوارض سوء نداشته باشد بايد بعد از چكاندن آن مدت 1 تا 2 دقيقه به آرامي روي مجراي اشكي فشار وارد گردد تا دارو جذب خوني نشود.
بعد از تزريق وريدي (15 تا20 ثانيه بعد) احساس طعم تلخ دردهان مي شود كه معمولاً براي مدت 2 تا  3 دقيقه باقي مي ماند.
بعد از وقوع علائمي چون: گلودرد، تب، خستگي، پتشي، خون دماغ، خونريزي از لثه ها و يا هر خونريزي غيرطبيعي و يا كبود شدن بدن بلافاصله پزشك را مطلع كنيد.
شرايط نگهداري :
در درجه حرارت 15 تا30 درجه سانتيگراد نگهداري شود.