نحوه کار دستگاه pres tige24 I

pres tige24 I

1) ابتدا ظرف آلكالن و اسيد و ظرف Waste و آب مقطر را كنترل مي كنيم كه مي بايست ظرف Waste خالي و مابقي پر گردند .

1-1- جهت تهيه اسيد از ظرف استوك غلظت 2% و جهت تهيه آلكالن از ظرف استوك محلول 4% الكالن تهيه نمائيد .

2) كليد main-power انتهاي سمت چپ دستگاه prestige را روشن مي نمائيم .

3) كليد case كامپيوتر را روشن نموده سپس دكمه power جلوي case را فشار دهيد تا كامپيوتر روشن شود .

4) دكمه مانيتور را روشن نمائيد .

5) بعد از ظاهر شدن صفحه اصلي برنامه prestige دكمه جلوي دستگاه prestige يعني power system را روشن نمائيد .

6)بعد از فعالي شدن برنامه prestige گزينه Ready را كليك نمائيد .

7) دستگاه آماده مراحل بعدي كار مي باشد .

8) بر حسب لزوم شستشو روزانه و يا ماهانه را انجام دهيد .

9) بعد از اتمام شستشو مجددا گزينه Ready را كليك كنيد .

10) از صفحه اصلي گزينه Bottle را باز نمائيد و گزينه Fill را كليك نمائيد آنگاه گزينه update را كليك نموده و با كليك کردن گزينه Exit از صفحع فوق خارج شويد .

11) از صفحه اصلي گزينه order را كليك نمائيد .

12)بر اساس Work list اطلاعات بيماران را بر اساس شماره رديف Work list وارد كامپيوتر نمائيد . و در پايان هر شماره گزينه order پائين صفحه را كليك نمائيد .

13) در پايان با درج كلمه c و شماره جايگاه آن ( بر اساس سيني تست ) تمامي تست هاي مورد نظر را براي نمونه كنترل تعريف مي نمائيم و گزينه order را كليك نمائيد .

14) نمونه كنترل را از فريز خارج و در بن ماري قرار دهيد تا ذوب گردد .

15) نمونه هاي شماره گذاري شده را داخل کاپ ها ريزيد سپس بر اساس رديف ليست کاپ ها را داخل سيني مربوطه قرار دهيد و در انتها نمونه كنترل ذوب شده را بعد از مخلوط كردن داخل جاي مربوطه قرار دهيد .

1-15- در صورت استفاده اوليه سر صبح سيني مربوطه سيني شماره 1 و جاي نمونه كنترل جايگاه c7 مي باشد .

16) از صفحه اصلي گزينه control را كليك نمائيد .

17) بعد از اتمام خوانش و بيرون آمدم پرينت دستگاه اعداد کنترل را بر روي سيستم کنترل کيفي برنامه آزمون وارد نماييد و پس از رسم گراف و حصول اطمينان از صحت دستگاه مي توانيد اقدام به انجام کار روزانه نمايد در غير اين صورت مطلب را با مسئول بخش و يا سوپروايزر آزمايشگاه مطرح نماييد.

18) بعد از خوانش صحيح كنترل با فعال شدن گزينه start بر روي آن كليك نمائيد تا دستگاه تست هاي بيماران را انجام دهد پس از اعلام پيام sample Estop سيني تست را برداشته و سيني هاي ديگر را به همين ترتيب قرائت نماييد .

 

هدف : دادن مورد اورژانسي به دستگاه prestige

 • ابتدا بايد گزينه Stat فعال باشد .
 • گزينه Order را باز نمائيد .
 • كلمه E1 را درج نمائيد ( البته شماره خانه اورژانس مي تواند بر حسب سيني مورد استفاده تفاوت نمايد ).
 • تست هاي مورد نظر را كليك نموده گزينه order پائين صفحه را كليك نمائيد .
 • وارد صفحه اصلي شويد و گزينه Stat را كليك نمائيد .
 • در پنجره باز شده شماره تست يا تشهاي اورژانسي را داخل مربع هاي بالا و پايين E?/E1 به ترتيب درج نمائيد .
 • قبل از زدن كليد Stat . start نمونه ها را در خانه هاي مشخص با حروف E قرار دهيد .
 • گزينه Stat- start را كليك نمائيد

 

هدف : كالبر كردن دستگاه prestige :

وسايل :كنترل trulab-u – كنترل trulab-N – آب مقطر .

تذكر مهم : زماني بايد اقدام به كاليبر دستگاه بنمائيد كه تست يا تست هايي از محدوده رنج خود خارج شده اند

 • سيني كاليبراسيون را كه به رنگ زرد مي باشد داخل جايگاه سيني دستگاه قرار دهيد .
 • در محل 1C نمونه كنترل trulab-N را قرار دهيد .
 • در محل1 S نمونه كنترل trulab-u را قرار دهيد .
 • در محل 1B كاپ حاوي آب مقطر را بگذاريد.
 • از صفحه اصلي گزينه CAL را كليك كنيد .
 • تست هاي مورد نظر را با تيك زدن مربع سفيد كنار آنها انتخاب نمائيد .
 • گزينه update را كليك نموده خارج شويد .
 • گزينه Ready را كليك نمائيد .
 • گزينه order را از صفحه اصلي باز نموده و با درج كلمه , C1 تست هاي مورد کاليبر را انتخاب نمائيد .

10- گزينه order پائين صفحه را كليك نمائيد و از صفحه خارج شويد .

11- گزينه Start را از صفحه اصلي كليك نمائيد .

12- در پايان موارد كاليبراسيون و نحوه كاليبراسيون در ليست تعميرات ثبت گردد.

 

هدف: شستشوي دستگاه prestige

تذكر مهم: در ابتداي هر شيفت كاري قبل از هر كاري مي بايست دستگاه را به شرح ذيل شستشو روزانه داد.

1-ابتدا از صفحه اصلي گزينه ready را كليك نمائيد.

2-از منوي maint گزينه user maint را كليك نمائيد.

3-از صفحه باز شده گزينه prim را انتخاب نمائيد.

4-بعد از اتمام كار و فعال شدن تمامي آيكونهاي صفحه user maint توسط دكمه exit از صفحه خارج شويد.

5-دكمه ready را كليك نمائيد.

6-دستگاه آماده به كار است.

7-عمليات شستشوي و حسن انجام آن در ليست مربوطه ثبت نماييد.

 

 

 

 

 

 

 

هدف: شستشوي هفتگي دستگاه: prestige

1-تمامي عمليات به شرح عمليات شستشوي روزانه مي باشد با اين تفاوت كه در صفحه user maint مي بايست به جاي گزينه prim گزينه cell washing را كليك نمائيد.

2-تقريبا بعد از 20 دقيقه آيكون ها فعال شده

3-از صفحه خارج مي شويم.

4-گزينه ready صفحه اصلي را كليك نمائيد.

5-دستگاه آماده به كار است.

6-عمليات شستشو در ليست مربوطه ثبت شود.

 

هدف: شستشوي ماهانه دستگاه prestige

وسايل: گاز استريل – الكل 70 درجه – اسيد 6% – آلكالن 6%

روش انجام کار:

1-ظروف اسيد ، الكالن و آب مقطر را تخليه و ابتدا با الكل 70 درجه خوب بشوئيد و سپس به مدت 24 ساعت از آب مقطر پر نمائيد.

2-تمامي ويال هاي reagent دستگاه را خالي نموده و ابتدا با الكل 70 درجه و سپس با آب مقطر شسته و 24 ساعت در آب مقطر قرار دهيد.

3-محلول اسيد 6% را در جايگاه شماره 23 سيني reagent قرار دهيد.

4-وارد منوي order شويد و سپس آخرين گزينه يعني گزينه wash را براي تست هاي شماره يک تا ده انتخاب نماييد آنگاه عدد اسپيراسيون را برابر ده تعريف نماييد تا از هر تست ده مرتبه نمونه برداري شود

5- وارد صفحه اصلي شويد و گزينه start را براي انجام عمليات شستشو کليک نماييد.

6- در پايان ظرف اسيد را برداشته و ظرف آلکالن را در جايگاه مربوطه قرار دهيد و عمليات فوق را تکرار نماييد.

 

هدف: گرفتن فايل backup (فايل پشتيبان از جوابهاي دستگاه) prestige

وسايل: ديسكت-كامپيوتر متصل به دستگاه prestige

روش انجام کار:

1-از صفحه اصلي دستگاه prestige منوي file را باز نمائيد.

2-از منوي باز شده گزينه sample disk را انتخاب نمائيد.

3-فلاپي را داخل درايو مربوط قرار دهيد.

4-در صفحه sample disk در قسمت current DBتاريخهاي ماه مورد نظر را انتخاب نمائيد.

5-گزينه save را كليك نمائيد.

6-بعد از خاموش شدن چراغ سبز رنگ فلاپي درايو و انتقال تاريخهاي مورد نظر به قسمت EXTERNAL DB   فلاپي را خارج نمائيد.

7-ليبل و تاريخ مورد نظر را بر روي فلاپي درج نمائيد.

8-فلاپي را در كشوي بايگاني اسناد قرار دهيد.

9-از برنامه خارج و سيستم را خاموش نمائيد.

لازم به ذكر است عمليات فوق مي بايست در ابتداي هر ماه صورت پذيرد.

 

هدف: گرفتن فايل backup (فايل پشتيبان از اطلاعات دستگاه) prestige

وسايل: ديسكت-كامپيوتر متصل به دستگاه prestige

روش انجام کار:

1-كامپيوتر را روشن نمائيد.

2-آيكون my computer را باز نمائيد.

3-درايو c را انتخاب و باز نمائيد.

4-در درايو باز شده پوشه u24pdev-n را انتخاب و سپس باز نمائيد.

5-پوشه db و پوشه prg را كپي نمائيد.

6-درايو d را باز نموده و يك new folder را انتخاب و سپس باز نمائيد.

7-نام پوشه جديد را مطابق تاريخ روز backup تغيير دهيد.

8-پوشه را باز و اطلاعات را داخل آن كپي نمائيد.

9-لازم است جهت اطلاعات فني دستگاه نيز عمليات فوق به شرح ذيل صورت پذيرد.

 • لازم به ذكر است عمليات فوق مي بايست در ابتداي هر ماه صورت پذيرد.

 

 

 

هدف: خاموش كردن دستگاه prestige

1-ابتدا گرينه ready را كليك نمائيد.

2-گزينه exit را كليك نمائيد.

3-گزينه ok را از صفحه باز شده كليك نمائيد و كليد system power جلوي دستگاه را خاموش نمائيد.

4-كامپيوتر را shot down نمائيد.

5-مانيتور را خاموش نمائيد.

6-دكمه power پشت case را خاموش نمائيد.

7-كليد power پشت دستگاه prestige را (main power) خاموش نمائيد.

 • کاور دستگاه را بکشيد

هدف: نگهداري دستگاه prestige

1-هر روز در ابتداي هر شيفت كاري شستشوي روزانه انجام پذيرد.

2-در پايان هر هفته شستشوي هفتگي انجام پذيرد.

3-در پايان هر ماه شستشوي ماهانه انجام پذيرد.

4-هر چند ماهي يكبار حتما وضعيت كوت ها چك شوند بدين صورت كه

4-1-در صفحه اصلي گزينه maint گزينه call chek را كليك نمائيد. و در مستطيل بالا سمت چپ عدد 390 را درج نموده دكمه اينتر را فشار دهيد. در حالت عادي تمامي كوت ها خاكستري يا زرد رنگ مي باشند در غير اينصورت با مهندسي يا شركت پشتيبان تماس گرفته شود.

5- هر ماه مي بايست back up جواب بيماران و اطلاعات دستگاه گرفته شود.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.