نفریت بینابینی حاد (AIN)

عمده‏ترین علت AIN، نفریت بینابینی حاد ناشی ازآلرژی به داروها است. در نوع کلاسیک، بروز ARF چند روز پس از مصرف یک دارو رخ می‌دهد. علائم بالینی که مؤید نفریت بینابینی القاء شده با دارو است عبارتند از تب، راش و درد مفصل. عوامل ایجادکننده نفریت بینابینی حاد در جدول ذیل فهرست گردیده است:

علل نفریت بینابینی حاد
نوععلل
القاء شده با داروآنتی‏بیوتیک‏ها (بتالاکتام‏ها، اتامبوتول، ریفامپین، سولفانامیدها، (تری‏متوپریم-سولفامتوکسازول، سیپرفلوکسازین) NSAIDs، دیورتیک‏ها (کلروتالیدون، فورزماید، تیازیدها) α-متیل‏دوپا، آلوپورینول، کاربامازپین، سایمیتدین، انترفرون‏آلفا، لیتیم، امپرازول، پنی‏سیلامین، دی‏فنیل‏هیدانتوئین، فنوباربیتال، فنی‏توئین، رانیتیدین، اسیدوالپروئیک
عفونت‌هاباکتریایی، ویروسی، قارچی، سایر میکروارگانیسم‌ها
بیماری‌های بافت همبندشوگرن، سارکوئیدوز، لوپوس
ارتشاحیبدخیمی‌ها (خونی، تومورهای توپر)

اگر شک به وجودAIN وجود داشت، باید نمونه ادرار را برای بررسی ائوزینوفیل‏ها به روش هانسل رنگ‏آمیزی کرد. حضور ائوزینوفیل‏ها اگرچه مؤید AIN می‌باشد، با این حال این سلول‏ها ممکن است در آمبولی شریانی، سیستیت، پروستاتیت‏ و گلومرولونفریت‏ها نیز مشاهده شوند.