نكات كلي در مورد جوجه كشي

جوجه کشی

اگر قسمت پهن تخم مرغ را مقابل نور قوی قرار دهیم خواهیم دید که اطاقک هوایی آن بزرگتر شده است. علت آن این است که در اثر گذشت زمان مقداری از آّب تخم مرغ تبخیر شده است .۲-تخم مرغ کهنه وقتی شکسته شود سفیده آن شل و وارفته است و گاهی با زرده مخلوط شده است. همچنین زرده حالت تحدب نداشته و وقتی در ظرف ریخته شود در ظرف پخش می شود.۳-تخم مرغ کهنه سبک تر بوده  و از وزن آن کاسته شده است .شرایط نگه داری تخم مرغ نطفه دار :از آن جایی که نمی توان تعدادتخم مرغ لازم برای دستگاه را در یک روز تأمین کرد لذا باید آن ها را انبار کرد تا به تعداد لازم برسد.شرایط انبار تخم مرغ و نحوه انبار کردن :۱-تخم مرغ ها را در آب ولرم بشویید تا تمیز شوند.۲- قسمت پهن تخم مرغ را به طرف بالا قرار دهید.۳-اگر تخم مرغ ها بیش از ۵ روز نگه داری می شوند ،روزی یک مرتبه آن ها را بچرخانید تا زرده به سفیده نچسبد .۴-تخم مرغ ها را زیاد در انبار نگه ندارید، هر چه مدت نگه داری در انبار بیشتر باشد، جوجه ها دیر تر از تخم بیرون می آیند.۵-دمای انبار باید ۱۹-۱۵ درجه باشد .۶-رطوبت انبار باید ۸۵-۸۰درصد باشد.ضد عفونی تخم نطفه دار :جهت جلو گیری از انتقال بیماری میکروبی،ویروسی،قارچی وانگلی به دستگاه باید تخم مرغ ها را ضد عفونی کرد . ابتداتخم مرغ ها را داخل محفظه ای قرار دهید و به ازای هر یک متر مکعب فضای محفظه ۷سی سی فر مالین و۵/۳ گرم پر منگنات دو پتاس لازم است .ظرف کوچکی را داخل محفظه قرار دهید۵/۳ گرم  پرمنگنات داخل آن بریزد وسپس ۷ سی سی فر مالین به آن اضا فه کنید بعد از ۴-۳  ثانیه گاز فرمالین آزاد می شود که ضد عفونی کننده است .به مدت ۱۰ دقیقه درب محفظه را ببندیدو مواظب باشید که گاز فرمالین چشم را می سوزاند پس با دستکش،ماسک وعینک این کار را انجام دهید.ضد عفونی دستگاه جوجه کشی:وسایلی که قابل خروج از دستگاه است را بیرون آورده و تمیز بشویید و بعد با یک محلول ضد عفونی کننده ضد عفونی کنید. وسایل را داخل دستگاه قرار دهید و سینی دستگاه را پر از آب کنید  .دستگاه را روشن کرده دمای آن را روی ۳۸ تنظیم کنید .رطوبت دستگاه را به ۷۰ درصد برسانید وتمام منافذ را بگیرید وسپس به ازای هر متر مکعب فضای دستگاه ۱۵ سی سی فر مالین ۴۰ ٪و ۵/۷ گرم پر منگنات به همان شیوه ضد عفونی تخم مرغ دستگاه را ضد عفونی کنید .به مدت ۲۰ دقیقه در حالی که فن  روشن است منافذ را بسته نگه دارید وسپس منافذ را باز کنید تا گاز فرمالین خارج شود.

اطاق جوجه کشی:
 اطاقی که دستگاه جوجه کشی در آن قرار می گیرد بایدشرایطی به شرح زیر داشته باشد .
۱- دما:دمای اطاق جوجه کشی باید بین ۲۶-۲۰ درجه باشد. این دما باعث میشود در صورتی که دمای دستگاه به عللی افت کرد تغییرات حرارتی زیادی در دستگاه اتفاق نیفتد .
۲- رطوبت:اطاق جوجه کشی باید رطوبت کافی داشته باشد.
۳- تهویه :هوای تازه باید دائم به اتاق جوجه کشی وارد شود که این کار از شروع بعضی بیماری های میکروبی، قارچی و بو های نا خوشایند جلو گیری می کند. پس داشتن یک پنجره کوچک مناسب است .
۴-بادوباران : دستگاه نباید در معرض باد ،باران وآفتاب مستقیم قرار گیرد .ولی وجود نور آفتاب برای اطاق جهت ضدغفونی آن لازم است .
۵-نظافت :قابل شستو و ضد عفونی کردن باشد.
آماده سازی دستگاه :
دمای دستگاه باید۸/۳۷درجه باشد.این دما دقیقاٌاز بالای سطح تخم ها اندازه گیری می شود.دماسنج خودرا ابتدابادماسنج طبی میزان کنیدتا به خطای آن پی ببرید.ترجیحاٌ ۲دماسنج در دونقطعه دستگاه نصب نمایید.سینی دستگاه راپر از آب جوشیده سرد کنیدوکرباس یا پارچه روی سینی را درجای خود قراردهید.دستگاه رابمدت ۴۸ساعت روشن نموده تاازکار آن اطمینان پیداکنید.
شروع جوجه کشی :
تخم مرغهای ضدعفونی شده را درداخل شان هاقراردهید.بالای همه تخم هاراضربدرقرمز بزنیدتاازچرخش همه مطمئن شویدواز مقدار چرخش آگاه شوید.حتی المقدوراین کاررا صبح انجام دهیدوتاپایان روزاز کارکرددستگاه اطلاع حاصل نمایید.
دما:بعدازقراردادن تخمها دردستگاه قاعدتاٌیکی دوساعت اول دما کاهش می بابدولی بعدازآن میزان می شود.اگردمابیش ازاین حدباشدجوجه هاکمی زودتر از تخم بیرون می آیند.اگردمای دستگاه بمدت یک ساعت به ۴۵درجه رسید درصدجوجه درآوری بشدت کاهش می یابد.درشرایط ایده آل درصد جوجه درآوری ۸۵٪ است ۳ روزآخردمارابه ۳۹درجه برسانیدورطوبت به ۷۰٪ .درمواقع قطع برق ویاکاهش دمای ماشین سعی کنیدبابالابردن دمای اطاق جوجه کشی کاهش دما راتاحدی جبران کنید.
رطوبت: رطوبت دستگاه در۱۷روز اول باید ۶۰٪ بوده وروزهای بعدازآن  ۷۰٪ باشد.مواظب باشید هیچوقت آب داخل سینی تمام نشود.۴روزآخرباخیس کردن کرباس روزی یک باروپارچه ای که به حالت زیگ زاگ درسینی قرار می دهیم مقدار تبخیر آب رازیادکرده ورطوبت رابالاببرید.
تهویه : هرچه به روزهای آخرنزدیک می شوید چون جنین بزرگتر می شودبه اکسیژن بیشتری نیاز داردلذا دریچه های هوا را بازتر کنید.در عین حال مواظب تغییرات دما باشید.
چرخش :۱۲روز اول روزانه ۶-۵بار تخم هارا بچرخانید.از روز ۱۲تا۱۶ روزی ۴ مرتبه واز روز ۱۷تا ۱۹ روزی ۳ مرتبه .وپایان روز۱۹تخم ها را در ستری قرار دهید.اگر هچروستر دستگاه شما یکی است تخم ها رادرقسمت پایین درسینی مخصوص بریزید ومنتظر تولد جوجه ها باشید.
دوره جوجه کشی :
پایان هفته اول تخم های بی نطفه وجنین مرده رااز دستگاه خارج کنیدچون گازهای نامطبوعی که از جنین مرده متساعد می شودبرای بقیه تخم ها مضر است .همچنین احتمال ترکیدن چنین تخم هایی دردستگاه وجودداردکه باعث آلودگی دستگاه می شود .
راه تشخیص تخم بی نطفه وجنین مرده :
در یک محفظه کوچک (۲۰*۲۰*۲۰)لامپی راتعبیه نمائیدودر جلوی آن روزنه ای به قطر ۵سانتی متر ایجاد کنید.تخم هارا جلوی نور بگیریدوقضاوت کنید.اگر داخل زرده یکیاه شبیه عنکبوت بارگهای خونی اطراف آن که در هال حرکت است دیدیدتخم جنین زنده دارد وسالم است .اگر لکه سیاه ندیدید بی نطفه واگر لکه سیاه بود ولی رگهای خونی نبود جنین مرده است که باید هردو ازدستگاه خارج نمود.این کار راسریع انجام دهید تاشوک سرما به تخم ها وارد نشودوشاهد جوجه های فلج وکاهش تولد نباشید.توصیه می کنم اگر مهارت کافی ندارید اقدام به جداسازی نکنید.
وقتی جوجه ها از تخم بیرون آمدند تا ۲۴ساعت اول نیازی به آب وغذا ندارندپس درب دستگاه را بازوبسته نکنیدکه این کار تعداد تولد ها راپایین می آورد.بعد از ۲۴ساعت جوجه ها رابه آشیانه شان ببریدوبه آنها آب جوشیده نه خیلی سردشیرین با آرد ذرت بدهید.
جهت ثبت وقایع دوران جوجه کشی جدولی مثل جدول زیرطراحی کنیدوجزئیات را ثبت کنید.
تاریخروزتعدادتخمدمارطوبتچرخشتهویهآبدمای اطاقحوادثعلتتوضیحات
۱۷/۱۱/90۱۱۰۰۸/۳۷۶۰٪۶۱۰/۱۳۲۶۰۰۰
۲۵/۱۱/90۹۸۷۸/۳۷۶۰٪۵۲۰/۱۳۲۷۳تاحذفبی نطفه

تعدادتولد۲۴ساعت اول     تولدهای بعدی       تعدادکل تولد        تعدادجوجه سالم     تعدادجوجه ضعیف  تعدادفلج وناقص        تعدادنیمه تولد       تعدادنطفه مرده (هفته اول      هفته دوم    هفته سوم    )  نتیجه گیری نهایی :در پایان دوره جوجه کشی تخم های داخل دستگاه رابیرون آورده وآنهارا بشکنید وهرآنچه که می بینید یادداشت کنیدتا در دوره های بعدی به رفع مشکل اقدام کنید.اختلالات دوران جوجه کشی :تخم های بی نطفه :علت، نسبت بین مرغ وخروس مناسب نبوده است ،هوای مرغدان مرغ مادر مناسب نبوده است ،خروس پیر ، مرغ پیر،تخم مرغ کهنه ،درجه حرارت بد انبار نگهداری تخم .جنین مرده :علت ،میزان نبودن درجه حرارت دستگاه ،کافی نبودن چرخش ،تهویه نامناسب ،بیماری اسهال سفید مرغ مادر،کمبود غذایی مرغ مادر ،شوک سرما وگرما به تخم نطفه دار.حبس شدن جوجه در تخم مرغ : علت ،کافی نبودن چرخش ،میزان نبودن حرارت دستگاه .جوجه های نوک زده ولی بیرون نیامده :علت ،شوک حرارتی ،کافی نبودن رطوبت وحرارت .چسبندگی جوجه به پوست :علت ،کاهش رطوبت بویژه در روزهای آخر.   جوجه آلوده به محتویات تخم می باشد:علت،رطبت بالای دستگاه .دیر متولد شدن :علت،تخم مرغ کهنه ،پایین بودن دمای ماشین.جوجه های کوچک :علت ،تخم مرغ ریز ،رطوبت کم ،دمای بالا .جوجه های فلج :علت ،دمای متغیر دستگاه .جوجه های بابدن نرم وبزرگ :علت،دمای پایین

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.