نمونه برداري ميکرو

9

مناطق نمونه گيري بر حسب سن :
كودكان زير يك سال : خونگيري از قسمت داخلي وخارجي كف پا عمق سوراخ در پا 2.4ميليمتر
بالغين و کودکان بالاي يک سال : در دست- سوراخ در ناحيه ديستال انگشت و عمق آن كمتر از 3.1ميليمتر
*- عمق سوراخ انگشت تا3.1ميليمتر
فاصله بين سطح پوست واستخوان حدود 3.1 ميليمتر
درکودکان اين فاصله برابر 2.2-1.2 ميليمتر ، خونگيري ازاين محل ممنوع است!
*- محل خونگيري نبايدمتورم باشد ، قبلا خونگيري نشده باشد!

آماده کردن محل خونگيري :
1- گرم کردن محل باپنبه مرطوب با دماي کمتراز 42درجه(5-3 دقيقه)
2- تميزکردن محل با الکل 70%
(بتادين استفاده نشود، زيرا باعث بالارفتن مقادير شيميايي به طورکاذبمي گردد )
3. خشک کردن کامل محل خونگيري باگازاستريل
4. ايجاد سوراخ درسطح پوست به وسيله لانست اختصاصي
5. خشک نمودن قطره اول خون باگازاستريل
6. واردکردن يک فشارملايم در1سانتيمتر عقب تر از محل خونگيري كمك به بر قراري جريان خون
7. برداشتن فوري فشاربراي برقراري جريان خون دوباره
8. جمع آوري نمونه به وسيله لوله
9. تکرارمراحل 6و7 و8 براي جمع آوري نمونه مورد نياز
10. در پايان نمونه گيري : قراردادن پا يا انگشت کمي بالاتر ازسطح بدن وفشارآن با يک گازاستريل
فشارزياد سبب مخلوط شدن مايع ميان بافتي باخون و رقيق شدن آن مي شود.
11. براي نمونه هاي هماتولوژي :
انگشت تميزوخشک ←جلوگيري ازتجمع توده هاي پلاکتي درمحل خونگيري
درموارد چندآزمايشي ←لوله اول جهت شمارش پلاکت وگسترش خون محيطي

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.