نمونه برداری از حفره های بینی

نمونه برداری از حفره های بینی:
نمونه برداری از بینی به وسیله سواب انجام می شود. محل نمونه برداری از بینی بر حسب نوع میکروارگانیسم متفاوت است.  به طور مثال برای بوردتلا پرتوسیس از انتهای حفره بینی نمونه تهیه می شود.
باکتری های حفره بینی بر روی آگار خون دار و تلوریت پتاسیم (جهت رشد کورینه باکتریوم ) کشت داده می شود.  استافیلوکوکوس اورئوس، استرپتوکوکوس پیوژنز، نایسریا مننجایتیدیس، بوردتلا پرتوسیس، ،هموفیلوس ها، کورینه باکتریوم دیفتریه و …. در حفره های بینی یافت می شوند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.