نمونه گیری جهت آزمایشهای ایمنولوژی

به جهت اهميت تستهاي ايمونولوژي لازمست تا موارد ذيل مورد توجه قرار گيرند :

1- نمونه گيري خون از بيمار با تكنيك هاي استاندارد و در شرايط آسپتيك انجام گردد.

2- جهت خونگيري و همچنين مراحل بعدي حتما از لوله هاي نو استفاده شود.

3- سرم و يا پلاسماي بيمار پس از سانتريفوژ مي بايست كاملا شفاف” Clear ” و فاقد هر گونه گلبول قرمز ” RBC ” و قطعات فيبرين ” Residues of Fibrin ” باشد .

4- جهت جدا نمودن سرم حتي الامكان از لوله هاي لخته ژل دار استفاه نماييد تا نيازي به استفاده از سمپلر نباشد .

5-جهت ذخيره سازي نمونه و يا ارسال به آزمايشگاه ديگر از لوله هاي پلاستيكي شفاف نو با درب پلاستيكي ( ونه پارافيلم ) استفاده نماييد . لطفا از ارسال نمونه هاي با حجم كم و يا داخل ويالهاي كدر متفرقه چند بار مصرف شده جدا خودداري نماييد.

· برخي از دلايل رد نمونه (عدم قبول نمونه جهت آزمايش ) در بخش ايمونولوژي عبارتند از :

1- نمونه هاي آلوده به ميكروب ” Microbial Contaminated Serum ” بويژه نمونه هايي كه كاملا تغيير رنگ داده اند .

2- نمونه هايي كه در شرايط حرارتي نامطلوب نگهداري و يا ارسال شده باشند و يا نمونه هاي سرمي كه با استفاده از حرارت اجزاء كمپلمانشان غير فعال شده باشد . (Heat -inactivated Serum )

3- نمونه ها يي كه شديدا هموليز ” Grossly Hemolysed Serum ” و قرمز رنگ باشند .

4- نمونه هايي كه شديدا ليپميك “Highly Lipemic Serum “و شيري رنگ باشند .

5- نمونه هايي كه به دفعات فريزو ذوب شده باشند. به جهت كاهش فعاليت اتو آنتي باديها در اين نمونه ها ترجيحا براي چنين تستهايي استفاده نشوند .

6-نمونه هايي كه آغشته به ” Preservative ” نظير ” Sodium azide ” هستند به علت ايجاد اشكال در فعاليتهاي آنزيمي بكار گرفته شده در روشهاي الايزا و احتمال كسب نتايج منفي كاذب، مناسب نيستند .

نمونه هاي مناسب جهت انجام آزمايشات مربوط به اتو آنتي باديها عبارتند از سرم و پلاسماي تهيه شده بر روي EDTA و يا ليتيم هپارين كه بمدت 7 روز در دماي يخچال قابل نگهداري مي باشند. جهت نگهداري طولانيتر مي بايست نمونه ها را داخل فريزر -20 °c قرار داد.

نمونه هاي مناسب جهت انجام آزمايشات مربوط به تومورماركرها عبارتند از سرم و پلاسماي تهيه شده بر روي EDTA و يا ليتيم هپارين كه بمدت 2 روز در دماي يخچال قابل نگهداري مي باشند. جهت نگهداري طولانيتر مي بايست نمونه ها را داخل فريزر -20 °c قرار داد .

نمونه پلاسماي تهيه شده بر روي EDTA و يا ليتيم هپارين جهت انجام تست CEA به روش ELFA نامناسب بوده و فقط نمونه سرم قابل قبول مي باشد. چنانچه آزمايش CEA به روش CLIA انجام گردد منعي جهت استفاده از نمونه هاي پلاسما وجود ندارد .

آزمايش Microglobulin b2 علاوه بر سرم يا پلاسما بر روي نمونه ادرار نيز قابل انجام است. در صورتيكه در نمونه ادرار PH > 5.5 باشد آزمايش مستقيما انجام مي گردد و چنانچه PH < 5.5 باشد ، با استفاده از سود PH آنرا به 5.5-6.0 مي رسانيم و سپس آزمايش را انجام مي دهيم .

نمونه هاي مناسب جهت انجام آزمايشات C4 , C3 , C1 Inhibitor , CIC عبارتند از سرم و پلاسماي تهيه شده بر روي EDTA و يا ليتيم هپارين كه بمدت 2 روز در دماي يخچال قابل نگهداري مي باشند. جهت نگهداري طولانيتر مي بايست نمونه ها را داخل فريزر -20 °c قرار داد .

نمونه مناسب جهت انجام آزمايش CH50 سرم است كه مستقيما مي بايست موردآزمايش قرار گيرد و يا داخل فريز -20 °c قرار داد .

چنانچه از بيمار جهت تستهاي مربوط به سيستم كمپلمان خونگيري مي شود ترجيحا از قرار دادن آن داخل بن ماري و يا انكوباتور خودداري نماييد .

نمونه هاي مناسب جهت انجام آزمايشات مربوط به ايمونو گلبولين ها عبارتند از سرم و پلاسماي تهيه شده بر روي EDTA و يا ليتيم هپارين كه بمدت 7 روز در دماي يخچال قابل نگهداري مي باشند. جهت نگهداري طولانيتر مي بايست نمونه ها را داخل فريزر -20 °c قرار داد .

·نمونه هاي مناسب جهت انجام آزمايشات مربوط به پنل هپاتيت عبارتند از سرم و پلاسماي تهيه شده برروي EDTA و يا ليتيم هپارين و يا سيترات كه بمدت 7 روز در دماي يخچال قابل نگهداري مي باشند . جهت نگهداري طولانيتر مي بايست نمونه ها را داخل فريزر -20 °c قرار داد .

نمونه هاي مناسب جهت انجام آزمايشات HIV Ag, HIV Ab عبارتند از سرم و پلاسماي تهيه شده برروي انواع ضد انعقادها نظير EDTA، ليتيم هپارين و اگزالات به غير از ضد انعقاد سيترات كه ممكن است منجر به كسب نتايج مثبت كاذب گردد . اين نمونه ها بمدت 2 روز در دماي يخچال قابل نگهداري بوده و جهت نگهداري طولانيتر مي بايست نمونه ها را داخل فريزر -20 °c قرار داد .

نمونه هاي مناسب جهت انجام آزمايش Toxoplasma عبارتند از سرم و پلاسماي تهيه شده بر روي EDTA و يا ليتيم هپارين كه بمدت 2 روز در دماي يخچال قابل نگهداري بوده و جهت نگهداري طولانيتر مي بايست نمونه ها را داخل فريزر -20 °c قرار داد .

نمونه هاي مناسب جهت انجام آزمايش Rubella عبارتند از سرم و پلاسماي تهيه شده بر روي EDTA و يا ليتيم هپارين( پلاسماي سيتراته بعلت ايجاد مثبت كاذب در آزمايشIgG Rubella قابل قبول نمي باشد ) كه بمدت 7 روز در دماي يخچال قابل نگهداري بوده و جهت نگهداري طولانيتر مي بايست نمونه ها را داخل فريزر -20 °c قرار داد .

نمونه هاي مناسب جهت انجام آزمايش CMV IgG عبارتند از سرم و پلاسماي تهيه شده برروي EDTA و يا ليتيم هپارين و يا سيترات ( ازمايش CMV IgM فقط بر روي سرم قابل انجام مي باشد ) كه بمدت 7 روز در دماي يخچال قابل نگهداري بوده و جهت نگهداري طولانيتر مي بايست نمونه ها را داخل فريزر -20 °c قرار داد .

نمونه هاي مناسب جهت انجام آزمايشات H.pylori IgG / IgA / IgM عبارتند از سرم و پلاسماي تهيه شده بر روي EDTA و يا ليتيم هپارين كه بمدت 7 روز در دماي يخچال قابل نگهداري بوده و جهت نگهداري طولانيتر مي بايست نمونه ها را داخل فريزر -20 °c قرار داد .

جهت انجام ساير آزمايشات مربوط به كمپلكس TORCH و بيماريهاي عفوني ديگر نمونه هاي مناسب عبارتند از سرم و پلاسماي تهيه شده بر روي EDTA و يا ليتيم هپارين و يا سيترات كه بمدت 7 روز در دماي يخچال قابل نگهداري بوده و جهت نگهداري طولانيتر مي بايست نمونه ها را داخل فريزر -20 °c قرار داد .

نمونه مناسب جهت آزمايشDirect Coomb’s خون كامل گرفته شده برروي ضد انعقاد K3 EDTA و جهت آزمايش Indirect Coomb’s سرم مي باشد .

نمونه مناسب جهت آزمايش CMV Ag )pp 65) خون كامل گرفته شده برروي ضد انعقاد K3 EDTA مي باشد كه در دماي يخچال براي چند ساعت قابل نگهداري بوده.

·نمونه مناسب جهت آزمايش Cold Agglutinin سرم و يا پلاسمايي است كه فاقد هر گونه گلبول قرمز ليز شده باشد . اين نمونه ها را به هيچ وجه نبايد حرارت داد و يا داخل انكوباتور يا بن ماري 37 °c قرار داد و در صورت عدم امكان انجام سريع آزمايش مي بايست در 20 °c – نگهداري نمود .

جهت انجام آزمايش Cryoglobulinمي بايست حداقل 10-5 سي سي خون از بيمار گرفته و پس از انعقاد كامل سانتريفوژ نموده و سرم فاقد هر گونه گلبول قرمز و فيبرين را جدا نماييد . نمونه سرم بيمار را قبل از انجام آزمايش به هيچ وجه در يخچال قرار ندهيد .

نمونه مناسب جهت انجام آزمايش Antitrypsin 1 Panel Reactive Ab , Paul Bunel , hs CRP , a سرم مي باشد . اين نمونه ها بمدت 7 روز در دماي يخچال قابل نگهداري بوده و جهت نگهداري طولانيتر مي بايست نمونه ها را داخل فريزر -20 °c قرار داد .

جهت انجام آزمايش HLA از ويالهاي استاندارد حاوي ضد انعقاد ليتيم هپارين استفاده نماييد. در صورت عدم وجود اين ويالها مي توان مقدار 5 سي سي خون كامل را روي 50 ميكرو ليتر ليتيم هپارين 5000 واحدي گرفته در دماي يخچال نگهداري نمود.

منبع:آزمایشگاه فردیس

 

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *