نکروز توبولار حاد (ATN)

عوامل ایجاد کننده نکروز توبولار حاد، در جدول ذیل فهرست شده‏اند:

عوامل نکروز توبولار حاد
نوععلل
ایسکمیمشابه با عامل ایجاد کننده ازتمی قبل کلیوی بوده، منتهی شدیدتر و طولانی‏تر از آن می‏باشد.
نفروتوکسیکبا منشأ داخلی (میوگلوبینوری، هموگلوبینوری، سندرم لیز تومور، میلوم کلیه)

با منشأ خارجی (مواد حاجب رادیولوژی، مسمومیت با اتیلن‏گلیکول، داروها [آمینوگلیکوزیدها، آمفوتریسینB، داروهای شیمی ‏درمانی])

همان‏طوری‏که در جدول ذیل نشان داده شده، علائم بالینی در اغلب موارد، شناسایی اتیولوژی ATN را میسرخواهد کرد:

علائم کلینیکیوضعیت پیشنهادی
تاریخچه مؤید رابدومیولیز

افزایش قابل توجه سطح کراتینین کیناز (CK)

میوگلوبینوری
تاریخچه مؤید همولیز

افزایش LDH، افزایش بیلی‏روبین غیر کونژوگه، افزایش شمارش رتیکولوسیت‌ها، کاهش هاپتوگلوبین

رؤیت اسفروسیت‏ها و شیستوسیت‏ها در اسمیر خون محیطی

هموگلوبینوری
مصرف اخیر مواد حاجب رادیولوژیالقاء شده با مواد حاجب رادیولوژی
درمان اخیر بدخیمی‌ها

افزایش شدید اسیداوریک

سندرم لیز تومور
تجویز داروی نابجاالقاء شده با دارو
آنمی، درد پشت، استئوپروز، ضایعات استئولیتیک، شکستگی‌های خودبه‏خودی، هیپرکلسمی، عفونت‏های راجعهمیلوم مولتپل*
تاریخچه مسمومیت با اتیلن گلیکولمسمومیت با اتیلن گلیکول**
هموراژی اخیر، جراحی یا کاهش فشارخونATN ناشی از ایسکمی
* ارزیابی بیشتر بیماران مشکوک به میلوم‏ مولتپل شامل انجام الکتروفورز سرم و ادرار و ایمونوفیکساسیون می‏باشد.

**اسیدوز متابولیک با شکاف آنیونی زیاد همراه با وجود کریستال‏های کلسیم اگزالات در ادرار از نشانه‏های تشخیصی می‏باشند.