نگهداری نمونه های مدفوع

نگهداري نمونه ها:

اغلب يك فاصله زماني بين جمع آوري نمونه تا رسيدن آن به آزمايشگاه و يا زمان انجام آزمايش نمونه وجود دارد. اگر اين مدت زمان بيشتر از فاصله زماني ذكر شده باشد بايد فوراً نمونه را بعد از جمع آوري و يا بعد از دريافت بوسيله آزمايشگاه در ماده نگهدارنده قرار داد.

اگر تعداد نمونه هاي مدفوع آزمايشگاه زياد است ، بايد نمونه ها را مورد بررسي قرار داد و درابتدا سريعاًنمونه هاي شل، آبكي و يا داراي خون و موكوس را آزمايش نمود و يا بعداز ثبت خصوصيات ظاهري آنها در ماده نگهدارنده قرار داد .

مواد نگهدارنده متنوعي وجود دارد كه پر مصرف ترين آنها، فرمالين 5% يا 10% است كه مي توان در روي اين نمونه عمل تغليظ را نيز انجام داد.

مواد نگهدارنده ديگر شامل

سديم استات- استيك اسيد- فرمالين (SAF) =Sodium Aceteate- Acetic Acid Formalin   مي توان روي نمونه نگهداشته شده در اين ماده عمل تغليظ و رنگ آميزي ر ا انجام داد ومانند فيکساتيوشاودين و پلي وينيل الکل حاوي کلرورمرکوريک نمي باشد. فيکساتيو سديم استات- استيك اسيد- فرمالين مايع بوده و براي تهيه رنگ آميزي دائمي استفاده مي شود. گسترش هابايد باآلبومين مخلوط با رسوب مدفوع تهيه شده تا از چسبندگي آن اطمينان حاصل شود.

مورفولوژي ارگانيسم درگسترش هاي تهيه شده درمحلول سديم استات- استيك اسيد- فرمالين که با رنگ آهن- هماتوكسيلين رنگ آميزي شده اند، نسبت به نمونه هاي رنگ شده با تريكروم از کيفيت مطلوب تري برخوردار مي باشند.

 

Merthiolate – lodin –formalin= (MIF)   مرتيولات -آيدين-فرمالين

از نمونه نگهداري شده در اين ماده مي توان جهت تهيه گسترش مستقيم و انجام روشهاي تغليظ استفاده نمود. اما تهيه گسترش رنگ آميزي با كيفيت مطلوب از آن آسان نمي باشد. بخصوص در مورد نمونه هاي حاوي تروفوزوئيت تك ياخته، كه در رنگ آميزي خصوصيات آن مشخص نمي شود.

Schaudinn’ s fixative

اين ماده ثابت كننده جهت نمونه هاي مدفوع تازه و يا هر نمونه تهيه شده از مخاط روده (نمونه هاي حاصل از سيگموئيدوسكوپي) مناسب مي باشد

Polyvinyl Alcohol = (PVA)   پلي وينيل الكل

اگرچه هر دو روش تغليظ و رنگ آميزي را مي توان در مورد نمونه هاي نگهداري شده در اين ماده بكار برد، اما طبق توصيه clinical and laboratory standards Institute = CLSI = NCCLS بهتر است عمل تغليظ را روي نمونه هاي نگهداري شده در فرمالين و عمل رنگ آميزي را روي نمونه نگهداري شده در PVA انجام داد.

بايد توجه نمود كه نسبت بين مدفوع و ماده نگهدارنده بايد به نسبت يك قسمت از مدفوع و سه قسمت ماده نگهداري بوده و كاملاً با هم مخلوط شوند. به طور كلي مدت زمان مجاورت مدفوع و ماده نگهدارنده نبايد كمتر از 30 دقيقه باشد. نمونه هاي مدفوع موجود در ماده نگهدارنده مي تواند در درجه حرارت اطاق نگهداري شوند.

فرمالين: بيشترين ماده ثابت كننده اي است كه جهت تخم كرمها، لاروها، كيست تك ياخته ها و اووسيت استفاده       مي شوند. معمولاً فرمالين خريداري شده، يك محلول آبي 37% از گاز فرمالدئيد مي باشد و در موقع ساخت محلولهاي ثابت كننده انگل شناسي بايد به عنوان يك محلول 100% در نظر گرفته شود. دو غلظت مورد استفاده از فرمالين 5% و10% مي باشد . اگرچه تهيه محلول 5% آن براي تمام اهداف توصيه مي شود اما تمام كارخانه هاي سازنده كيتهاي حاوي ماده نگهدارنده فرمالين، از محلول 10% آن استفاده مي نمايند چون توانائي بيشتري را جهت كشتن تخم كرمها دارد .

مي توان بر روي نمونه هاي نگهداري شده در فرمالين، عمل تغليظ را انجام داد. اما نمي توان بر روي اين نمونه روشهاي رنگ آميزي را بكار برد.

روش تهيه فرمالين 10% : فرمالدئيد(usp)،100 ميلي ليتر- محلول سرم فيزيولوي 85/0% ، 900 ميلي ليتر

روش تهيه فرمالين 5% = فرمالدئيد (usp)، 50 ميلي ليتر – محلول سرم فيزيولوژي 85/0% ، 950 ميلي ليتر

طرز تهيه = 100 ميلي ليتر (يا جهت تهيه محلول 5% ، 50 ميلي ليتر ) از فرمالدئيد را با 900 ميلي ليتر (يا 950 ميلي ليتر جهت تهيه محلول 5%) از محلول سرم فيزيولوژي g/L 5/8 رقيق مي كنيم.

(بايد توجه نمود كه از آب مقطر نيزمي توان به جاي سرم فيزيولوژي استفاده نمود)

استفاده از فرمالين گرم (60 درجه سانتيگراد ) جهت جلوگيري از آلودگي تخمهاي كرم توصيه مي شود.