هسته باکتریها

هسته
هسته در باکتریها بدون غشا و هستک است و از سیتوپلاسم جدا نیست و علاوه بر آن بدون کروموزومهای غیرمشابه و جداگانه هستند. DNA در باکتریها رشته درازی است که با چسبیدن دو سر آن به هم به صورت حلقه درآمده است و غالبا فقط یک رشته غول پیکر DNA در باکتری وجود دارد که طول آن در حدود 100 میکرون است، اما این رشته به صورت کلاف در آمده و در نتیجه بسیار کوچک شده است. این هسته توسط غشایی محدود می شود که ادامه شبکه اندوپلاسمیک می باشد.غشای هسته بعلت سوراخهایی که اجازه تبادل مولکولهای بزرگ مانند پروتئین ها و mRNA ها،بین هسته و سیتوپلاسم را میدهد،دارای نفوذپذیری انتخابی است.کروموزومهای سلولهای یوکاریوت حاوی ماکرومولکولهی DNA خطی هستند که بصورت یک مارپیچ دوگانه قرار گرفته اند.کروموزومها با میکروسکوپ نوری فقط در هنگام تقسیم سلولی ،زمانی که DNA بشدت متراکم است،قابل مشاهده است.البته با رنگ امیزی نوکلئوتیدها میتوان DNA را رنگ و مشاهده کرد.
ماکرومولکولهای DNA یوکاریوتی با پروتئین های عمده ای بنام هیستون ها در ارتباط هستند که بوسیله پیوند های یونی به DNA متصل شده اند.

 

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *