هماتوکسیلین و ائوزین(Haematoxylin & Eosin)

111111111111

پاسخ بافتی را به خوبی نشان می دهد.
تعدادی از قارچ ها رنگ می گیرند. برخی رنگ نگرفته و تعدادی به طور ضعیف رنگ می گیرند.
رنگ ذاتی قارچ ها با ابن رنگ آمیزی قابل تشخیص است(شفاف بودن یا دماتیسه بودن قارچ مشخص است.)
زیگومیست ها و آسپرژیلوس به خوبی رنگ می گیرند.
ارگانیسم های بزرگی مثل اسفرول کوکسیدیوئیدیس ایمیتیس و گرانول های مایستومایی به وضوح قابل رویت می باشند.
بعضی از قارچ ها مثل عوامل کروموبلاستو مایکوزیس یا فئوهایفومایکوزیس پیگمانته هستند و به وضوح دیده می شوند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.