هورمون FREE PSA

(Free Prostate Specific Antigen (f PSA

در بیماران مبتلا به آدنوکارسینوم پروستات قسمت اعظم PSA به صورت متصل به پروتئین
می باشد (بیشتر از ۹۰ درصد)، جزء باند نشده Free PSA خوانده می شود درحالیکه جزء باند شده Complexed PSA گفته می شود. اندازه گیری اجزاء آزاد و باند شده می تواند در غربالگری مردانی که یافته های دوپهلو دارند مفید باشد. هدف از این غربالگری ها عبارت است از کاهش تعداد بیوپسی های غیرضروری در مردانی که غلظت PSA توتال آنها بین ng/ml10-4 می باشد. در مواردی که PSA توتال کمتر از ۵/۲، ۳ یا ۴ باشد این امر فایده ای ندارد. مقادیر کم
f PSA ممکن است در شرایط خوش خیم همچون پروستاتیت هم دیده شود.

در افراد مبتلا به کارسینوم پروستات متوسط درصد f PSA پایین تر است به طور تیپیک نسبت
f PSA به PSA توتال در مردان طبیعی بیشتر از ۲۵ درصد و در مبتلایان به کارسینوم پروستات کمتر از ۲۵ درصد است کاربرد این تست  و تعیین نسبت free PSA به PSA توتال برای
طبقه بندی مردانی است که یافته های آزمایشگاهی یا بالینی دو پهلو و مبهم داشته و ممکن است به بیوپسی پروستات نیاز داشته باشند، مفید است این گروه شامل کسانی می شود که افزایش خفیف در مقدار PSA توتال داشته یا اندازه پروستات در سونوگرافی بزرگ شده است. بهتر است در پیگیری بیماران همان روشی که قبلا برای اندازه گیری استفاده شده است بکار برده شود مقادیر پایین f PSA در حالات خوش خیمی همچون پروستاتیت هم دیده شود.

نمونه مورد نیاز برای آزمایش f PSA، سرم است و در صورتی که نمونه در یخچال باشد تا ۴۸ ساعت پایدار می ماند برای نگهداری به مدت طولانی تر باید منجمد شود. همانند PSA نباید معاینه رکتال یا بیوپسی سوزنی اخیر انجام گرفته باشد. نمونه ناشتا ترجیح داده می شود و در صورت استفاده از روشهای رادیوایمنواسی بیمار نباید مواجهه اخیر با مواد رادیواکتیو داشته باشد.

مقادیر نرمال FREE PSA:

مردان:                                    کمتر از ng/ml 1

لازم به ذکر است مقادیر نرمال ذکر شده نشان دهنده محدوده مورد انتظار از جواب آزمایشات برای هر تست می باشد. هر آزمایشگاه با توجه به کیت به کار برده شده، مقادیر نرمال را در برگه جواب ذکر می کند. اصولا برای تمام آزمایشات لازم است برای هر منطقه محدوده  مرجع خاص آن منطقه بدست آید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *