هيدروكسي زين،Hydroxyzine HCL

هيدروكسي زين     Hydroxyzine  HCL

اشكال دارويي     Coated Tab: 10mg , 25mg
Syrup: 10mg/ml

هيدروكسي زين
موارد و مقدار مصرف :
خارش
بزرگسالان:mg 25 سه يا چهار بار در روز تجويز مي شود.
كودكان  بالاي 6 سال:mg 100-50 روزانه در دوزهاي منقسم تجويز مي شود.
كودكان زير 6 سال:mg 50 در روز در دوزهاي منقسم تجويز مي شود.
خواب آوري و تسکين قبل از جراحي
بزرگسالان:mg 100-50 قبل از عمل تجويز مي شود.
كودكان:mg/kg  6/0تجويز مي شود.
اضطراب
بزرگسالان:mg 100-50 چهار بار در روز تجويز مي شود.
كودكان بالاي 6 سال :mg 100- 50 در روز در دوزهاي منقسم تجويز مي شود.
كودكان زير 6 سال : mg50 در روز در دوزهاي منقسم تجويز مي شود.
موارد منع مصرف و احتياط :
در صورت حساسيت به دارو و در اوايل حاملگي نبايد مصرف شود.
در پورفيري نبايد  تجويز شود.
مصرف در بارداري و شيردهي :
در بارداري و شيردهي نبايد تجويز گردد.
تداخلات مهم :
داروهاي ضعيفCNS  با هيدروكسي زين تداخل دارند.
عوارض جانبي :
خشكي دهان و خواب آلودگي از عوارض شايع اين دارو است.
توصيه ها :
بيمار بايد از انجام رانندگي و كارهاي دقيق پرهيز كند.
مصرف همزمان الكل وسايرتضعيف كننده هايCNS  ميتواند اثرات حساسيت آوري دارورا تشديد كند.
در صورت باردار شدن بيمار حين مصرف دارو، بايد دارو قطع و با پزشك مشورت شود.