واكنش هاي لوكموييد

يك واكنش لوكموييد يك پاسخ افزايشي بيش از حد در مورد لكوسيت هاست و شامل لكوسيتوز 50000 يا بيشتر به همراه شيفت به چپ مي شود.
شمارش هاي پائين تر،حتي پائين تر از نرمال،با مقادير قابل توجه گرانولوسيت نابالغ و نيز تغييرات كمي يا كيفي مشابه در لنفوسيت ها و مونوسيت ها هم واكنش لوكموئيد هستند.
بسته به سلول غالب،واكنش لوكموئيد ممكن است نوتروفيليك،ائوزينوفيليك،لنفوسيتيك يا مونوسيتيك باشد.

واكنش لوكموئيد نوتروفيليك
اين واكنش هاي لوكموئيد فاقد شمارش افتراقي خاص لوسمي مزمن(CML) هستند كه شامل يك قله در شمارش ميلوسيت ها،ائوزينوفيلي و بازوفيلي مي شود.همچنين،هياتوس لوكميك كه در لوسمي حاد ديده مي شود در واكنش لوكموئيد وجود ندارد.
در بيماران با يا بدون انمي،نرموبلاست هاي در حال گردش معمولا با يك واكنش لوكموئيد نوتروفيليك همراه هستند كه واكنش لكواريتروبلاستيك ناميده مي شوند.

واكنش لوكموئيد لنفوسيتيك
مقادير بسيار بالاي لنفوسيت هاي ظاهرا نرمال ممكن است در لنفوسيتوز عفوني و سياه سرفه ديده شوند.وقتي لنفوسيت هاي اتيپيك بسيار افزايش يافته اند يا نابالغ هستند(كه ممكن است در مواردي مونونوكلئوز عفوني ديده شود)،افتراق لوسمي از واكنش لوكموئيد ممكن است دشوار گردد.
سل ممكن است با هر دو نوع لنفوسيتوز همراه باشد.
در بيشتر واكنش هاي لوكموئيد،برعكس لوسمي،لنفوسيت هاي مغزاستخوان به ميزان قابل توجهي زياد نمي شود.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.