گوش

واژگان مربوط به گوش

واژگان مربوط به گوش
Ear(oto)=گوش
Hearing(audio)=شنوایی
External Ear-1=گوش خارجی
Triaing fossa=حفره مثلثی شکل
Helix=بخشی از لبه لاله گوش
Anthelix= بخشی از لبه لاله گوش که نسبت به Helix حالت قدامی و زیرین دارد.
Concha= صدحف گوش خارجی(صدف)
Lobule= قطعه کوچک،نرمه کوچک گوش
External acoustic meatus= مجرای خارجی شنوایی
Tragus= زبانه گوش،غضروف جلوی گوش
Antitragus= غضروفی که مقبل زبانه گوش قرار دارد.
Middle Ear-2= گوش میانی
Eardrum(tympanic membrane)= پرده صماخ
Auditory Ossicles= استخوانهای کوچک شنوایی
Malleus(hammer)-1= 1-استخوان چکشی
Incus(anvil)-2= 2-استخوان سندانی
Stapes(stirrup)-3= 3-استخوان رکابی
Eustachian(auditory)tube= شیپور استاش یا کانال شنوایی
Internal Ear(Labyrinth)-3= گوش داخلی
Semicircular canal= مجرای نیم دایره ای
Ampulla= محفظه
Cupula= طاعق یا گنبد آمپولا
Crista= تیغه یا لبه،برآمدگی یا نوک آمپولا
Saccule= کیسه کوچک
Endolymphatic Duct= مجرایی که مربوط به مایع لنفاوی داخل گوش است
Utricle(Utriculus) = گوش کوچک
Membranous Labyrinth= لابیرنت غشایی
Osseous Labyrinth= لابیرنت استخوانی
Cochlea= حلزون گوش
Scala Tympani= ساختمان صماخی نردبانی
Conchlear Duct= مجرای مربوط به حلزون گوش
Scala Vesibuli= ساختمان دهلیزی نردبانی
Helicotrema= منفذی میان صدف صماخی و صدف دهلیزی حلزون گوش
Deafness= نا شنوایی
Otitismedia=التهاب گوش میانی
Menieres Disease= سندرومی است با نشانه های:ناشنوایی،وزوز گوش،گیجی
Panotitis= التهاب تمام بخشهای گوش
Mastoiditis= التهاب فضاهای ماستوئیدی که در زایده پستانی استخوان گیجگاه قرار دارند
Labyrinthithis= التهاب گوش داخلی
Otalgia= درد گوش
Otopyorrhea= ترشح چرک از گوش
Otosclerosis(otospongiosis) = عارضه تشکیل استخوان اسفنجی شکل در گوش داخلی
Otorrhagia= خونریزی از گوش
Tinnitus= وزوز گوش
Diplacusis= یک صدارا به صورت دو صدا شنیدن
Myringitis= التهاب پرده صماخ
Eustachitis= التهاب شیپور استاش گوش
Tympanosclerosis= سخت شدن پرده صماخ
Tympanolabyrinthopexy= تثبیت لابیرنت و پرده صماخ با عمل جراحی
Fenestration= عمل جراحی دریچه گذاری