ويژگي هاي نوزاد سالم

95ـ90% نوزادان با سن جنيني 42ـ37 هفته متولد مي شوند و بسياري از آن ها از سلامتي هنگام تولد برخوردارند، با اين حال همه نوزادان پس از تولد بايد مورد معاينه و بررسي قرار گيرند زيرا ممكن است درنگاه و بررسي كلي، بسياري از مسائل و مشكلات مورد توجه قرار نگرفته ودر آينده بر رشد و تكامل نوزاد، تاثير نامطلوب بجا گذارند.

 

نوزاد سالم

 

 

 
ميانگين وزن نوزاد تازه متولد شده 4/3 كيلوگرم مي باشد كه وزن پسران اندكي بيش از وزن دختران است. حدود 95% نوزادان طبيعي متولدشده در موعد مقرّر بين 6/4-5/2 كيلوگرم وزن دارند. متوسط قد 50 سانتي متر مي باشد كه تقريبا 95% نوزادان بين 55-45 سانتي‌متر قد دارند. ميانگين اندازه دور سر حدود 35 cm است كه بين cm2/37-6/32 متغير مي باشد.
تشخيص عوارضي مانند كاتاراكت (آب مرواريد) مادرزادي، شكاف كام، فتق مغبني، قرار نداشتن بيضه ها در كيسه بيضه، هيپوسپادياس (قرار گرفتن سوراخ مجراي ادرار در محل غير طبيعي روي آلت تناسلي)، دررفتگي مادرزادي مفصل ران، اندازه گيري دور سر، قد و وزن و بررسي وضعيت قلب و ريه ها و اندام هاي ديگر به دقت و حوصله نياز دارد.
بهتر است نوزاد بلافاصله پس از تولد و هم چنين در 24 ساعت اول زندگي معاينه و بررسي شود و آموزش هاي ضروري از نظر چگونگي تغذيه نوزاد، دفع مكونيوم و مراقبت به لحاظ درجه حرارت محيط شستشو و استحمام و پيدايش زردي، به مادران ارائه شود.

 
زردي نوزاد
يرقان دوره نوزادي يكي از مسائل شايع مي باشد كه درصد قابل توجهي از نوزادان به شكل هاي فيزيولوژيك و پاتولوژيك آن مبتلا مي شوند. يرقان فيزيولوژيك معمولا از پايان روز دوم زندگي شروع و در روزهاي چهارم و پنجم به حداكثر مقدار خود مي رسد و سپس به تدريج كاهش مي يابد.
بطور كلي ميزان بيلي روبين كمتر از 12 ميلي گرم درصد ميلي ليترخون در نوزادان با سن جنيني طبيعي و بيلي روبين كمتر از 14 ميلي گرم درصد ميلي ليتر خون در نوزادان نارس، يرقان فيزيولوژيك ناميده ميشود. در صورتي كه مقدار بيلي روبين از مقادير ياد شده براي نوزادان طبيعي و نارس تجاوز كند، يرقان پاتولوژيك محسوب مي شود. ضمن توجه به علائم باليني و آزمايشگاهي نوزادان مبتلا به يرقان، براي تشخيص علل و عوامل موثر بر آن، در صورت مشاهده هر يك از مواردزير، اتخاذ تصميم فوري ضروري مي باشد:
1) يرقاني كه در 24 ساعت اول زندگي شروع شود
2) افزايش بيلي روبين، از 5 ميلي گرم درصد ميلي ليتر در 24 ساعت تجاوز كند
3) بيلي روبين از 12 ميلي گرم در نوزادان طبيعي و 14 ميلي گرم در نوزادان نارس تجاوز كند
4) يرقان در نوزادان طبيعي، بيش از يك هفته و در نوزادان نارس بيشتراز دو هفته، به طول انجامد.
علل و عواملي كه به توليد بيش از حد معمول بيلي روبين در نوزادان منجر مي شوند
1) ناسازگاري گروههاي خوني مادر و جنين كه عمدتا شامل ناسازگاري Rh و ABO و گروههاي فرعي است
2) اختلالات ژنتيكي (اختلالات آنزيمي نظير اسفروسيتوز مادرزادي)

وهموگلوبينوپاتي ها نظير آلفا و بتا تالاسمي و گالاكتوزمي
3) هموليز گلبول هاي قرمز خون مانند مصرف بيش از حد ويتامينK
4) هماتوم و خونريزيهاي داخلي
5) انسدادهاي مكانيكي منجربه اختلال در گردش كبدي ـ روده اي

ترشحات صفراوي. در مواردي نيز عواملي نظير كم شدن جذب كبدي بيلي روبين، كمبود مادرزادي بعضي از آنزيم هاي ضروري، مصرف داروها، اختلال در انتقال بيلي روبين مستقيم از كبد، انسداد مجاري صفراوي، عفونت دوران جنيني نوزاد، عفونت هاي پس از تولد و بعضي ازبيماري هاي خاص ممكن است به زردي نوزاد منجر شود.
 

غربالگري دوره نوزادي: (در ايران به صورت معمول و روتين انجام نمي شود)
غربالگري دوره نوزادي معمولا جهت تشخيص اختلالات متابوليك مادرزادي فنيل كتونوري و هيپوتيروئيدي، انجام مي شود. دلايل انجام اين بررسي عبارتند از:

1) اين وضعيت ها در صورت عدم تشخيص زودرس و درمان، منجر به ناتواني هاي دائمي يادگيري شده و ممكن است باعث شوند فرد هرگز قادر به زندگي مستقل نباشد و از رشد و تكامل طبيعي باز ماند.
2) با تشخيص زودرس و درمان مناسب، تقريبا تمام كودكان مبتلا، مي توانند داراي رشد و تكامل طبيعي عصبي باشند.
3) زماني كه فنيل كتونوري و هيپوتيروئيدي به صورت باليني ظاهرشوند، آسيب مغزي قبلا ايجاد شده است.
4) هر دو آزمايش، بسيار حساس و دقيق مي باشند. يعني اين تست هاندرتا در كودكان واقعا طبيعي، مثبت مي شوند و تقريبا هميشه درنوزادان واقعا غير طبيعي، مثبت مي شوند.
5) شيوع فنيل كتونوري حدود يك در هر 6 هزار تولد و شيوع هيپوتيروئيدي حدود يك در هر 3 هزار تولد زنده مي باشد. بنابراين هيچ يك بسيار نادر نمي باشند.
6) هزينه غربالگري براي هر مورد بسيار كمتر از هزينه مراقبت از يك كودك بيمار تشخيص داده نشده يا دير تشخيص داده شده، مي باشد.