تشخیص ویبریو پاراهمولیتیکوس

ویبریو پاراهمولیتیکوس (تشخیص و موروفولوژی)

باکتری هالوفیلی که تهاجم به روده (شبیه اشرشیا کلی انترواینوازیو) دارد و عامل گاستروانتریت یا اسهال تابستاني ژاپني با منشأ غذاهای دریایی است.
بیماران باکتري را از خوردن صدف، خرچنگ و میگو گرفته اند.

اسهال و دلدرد ۲تا 3روز بعد حاصل ميشود. فاقد اگزوتوکسین، کپسولدار و سوکروز منفی است (روی . T.C.B.Sکلنی سبز میدهد) و روی SSرشد نمیکند.

بیش از ۹۵ درصد ایزوله های پاراهمولیتیکوس جداشده از بیماران گاستروانتریت همولیزین مقاوم به حرارت تولید میکنند که با دوزهای بالا برای موش کشنده است و در پدیده کاناگاوا {پدیدهای که بر روی محیط بلاد آگار حاوی خون انسان و مانیتول با درصد نمک بالا (محیط واگاتسوما آگار) دیده میشود نقش دارد.

این باکتری قادر به رشد در Nacl است و برخلاف ویبریوکلرا و سایر ویبریوها ONPG منفی است.

لیزین و ایندول مثبت بوده و آرژینین، لاکتوز، VP و سالیسین منفی و اوره آز متغیر است. این باکتری به واسطه اکسیداز مثبت و رشد در آگار خوندار مورد شناسایی قرار میگیرد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.