ویروس هرپس B

هرپس‏ ويروس B به دست آمده از ميمون‏هاى دنياى قديم، در انسان خاصيت بيمارى‌زايى شديدى دارد. انتقال اين ويروس به انسان محدود است و عفونت‏هاى حاصل، اغلب با ميزان بالايى از مرگ همراه مى‏باشد. عفونت با ويروس B در انسان، حاد و معمولاً كشنده است كه به صورت ميليت و انسفالوميليت بروز مى‏كند.

خصوصيات ويروس

ويروس B، هرپس ‏ويروسى است كه در بين ميمون‏هاى دنياى قديم به‏طور بومى يافت مى‏شود. اين ويروس در ميمون‏هاى رزوس، سينومولگوس و ميمون‏هاى ماكاك (جنس Macaca) وجود دارد. نام قبلى اين ويروس، Herpes simiaeبود و اكنون Corcopithecine Herpes Virus 1 نامگذارى گرديده است. ساختار ژنوم شبيه هرپس‏ ويروس‏ها است و بسيارى از ژن‏ها به صورت خطى قرار گرفته‏اند. درصد G+C در اين گروه (75%) از ساير گروه‏هاى هرپس بيشتر است. ويروس Bمانند تمام هرپس‏ ويروس‏ها باعث ايجاد عفونت مخفى در ميزبان آلوده مى‏شود. اين ويروس در كشت كليه ميمون، كليه خرگوش و سلول‏هاى انسانى رشد مى‏كند. چرخه تكثير ويروس كوتاه است. اثر سيتوپاتيك ايجاد شده به وسيله ويروس Bمشابه ويروس رپس ‏سيمپلكس مى‏باشد.

پاتوژنز و پاتولوژى

عفونت‏هاى ويروس B به‌ندرت موجب بيمارى در ميمون‏هاى رزوس مى‏شود. ضايعات وزيكلى حاصل در دهان و گلو مشابه ضايعات ويروس هرپس ‏سيمپلكس در انسان است. ضايعات تناسلى نيز رخ مي‌دهد. برخى از ميمون‏هاى رزوس به عفونت‏هاى مخفى با ويروس Bمبتلا هستند و اين عفونت در شرايط استرس‌زا (فشار عصبى) مجدد فعال مى‏شود. اين ويروس به ميمون‏هاى ديگر، خرگوش، خوكچه هندى و موش انتقال مى‏يابد. عفونت كشنده‏اى بعد از تلقيح ويروس Bدر خرگوش ظاهر مى‏گردد. عفونت ويروس B در انسان معمولاً به دنبال گازگرفتگى توسط حيوان آلوده ايجاد مى‏شود؛ اگر چه انتقال عفونت از راه تنفسى و ترشح در چشم نيز امكان‏پذير است. خصوصيت برجسته عفونت‏هاى ويروس B در انسان، تمايل شديد آنها به ايجاد بيمارى عصبى مى‏باشد. اكثرافرادى كه زنده مانده‏اند به نارسايى شديد عصبى دچارند.

 

اپيدميولوژى و يافته‏هاى بالينى

ويروس B به وسيله تماس مستقيم با ماده آلوده به ويروس منتقل مى‏شود. انتقال در بين ميمون‏هاى ماكاك و ساير ميمون‏ها به وسيله تماس جنسى و گاز گرفتن از ميمون‏ها به انسان روى مى‏دهد. انتقال ويروس از راه تنفسى نيز مشاهده شده است.