ویژگی های مگس سرکه

مگس سرکه یا مگس میوه یک مزاحم گوچک خانگی است که تقربیا درهمه قسمتهای دنیا درفصول گرم روی میوها درحال فساد یا درحال تخمیرمثل موز الو یا انگور دیده میشوداین حیوان مخصوصا در اطراف فروشگاها ی میوه انبارها و اشغال دانی ها دیده می شود.مگس میوه موجودی بسیار عالی برای مطالعه ژنتیک است زیرا**

۱-تهیه ان در ازمایشگاه بخاطر احتیاجات ساده اش و فضای کمی که احتیاج دارد ساده است.

۲-درطی۱۰-۱۲روزچرخه زندگی اش در حرارت اتاق کامل میشود.

۳-تعداد زادهای که تولید می کند زیاد است.

۴-برای انبار کردن وبیهوش کردن امکان ان وجود دارد.

۵-فرمهای توارثی زیادی داردکه با درشت نمایی کم قبل تشخیص بودهو برای مطا لعه ساده است.

۶-نسبتا پر طاقت است.

۷-کروموزوم های کمی دارد-۴جفت-که قابل تشخیص بوده و برای مطالعه ساده است.

۸-  سلولهای غدد بزاقی حیوان بزرگ بوده وکروموزوم های  غول پیکری دارند که نشان دهنده محل و موقعیت فرم های بخصوصی است.

۹-تحقیات و مطالعات ژنتکی که در پنجاه سال اخیر روی مگس سرکه انجام شده است منجر به ایجاد اطلا عات   زیادی در مورد محل وموقعیت صد ها ژن حیوان شده است.در توصیف مراحل مختلف رشد مگس سرکه بیاد داشته باشیدکه طول زمان هر مرحله نسبت به فاکتور های محیطی تغیر می کند که حرارت مهمترین انهاست. درحرارت ۲۵ درجه سانتیگراد یک سیگل کامل حدود ۱۰ روز طول می کشد.

دوره زندگی درزو فیلا ملانو گاستر

مگس سرکه

تخم۵/میلیمتر*

ماده های بالغ ۲ -روزبعد از در امدن از شفیره قادر به تخم گذاری هستند تخم گذاری تا حدود یک هفته افزایش می یابدتا این که در هر روز حد اکثر به -۵۰ تا ۷۰-تخم میرسد تخمها بر روی سطح مواد غذایی گذاشته می شود.

تخم ها را می توان بر روی سطح موادماده غذایی با چشم غیر مسلح مشاهده نمود.

تخم ها بیضی شکل می باشد و دارای دو زاید کوچک در انتها هستند این زوائد در منتها الیه خود مسطح می شودو بعنوان بال های ابی عمل Water wingعمل کرده از فرو رفتن به زیر سطح مواد غذایی نیمه جامد جلو گیری می کند.

لارو ۴/۵میلی متر**

لاور سفید رنگ- بند بند وشبیه کرم می باشد.به قطعات دهانی سیاه رنگ ان توجه کنید.

لاور در ماده غذایی حفاری نموده وبه طرز حر یصانه های تغذ یه می نماید.لاور چند مرحله پوست اندازی می کند وپس از اخرین مرحله پوست اندازی از ماده غذایی به سطح نسبتا خشکی جهت شفیره شدن بیرون می خزد.

چند لارو رشد کرده را مطالعه نمایید.

حیوان بالغ۲-میلی متر***

در مگس های که تاز از شفیره خارج شدهاند با لها ها کاملا باز نبوده ورنگ بدن روشن است این حالات در مدت چند ساعت تغییر می کند از شفیر بیرون امدن در طی ساعات اولیه صبح ۷تا ۱۱- قبلاز ظهر صورت می گیرد . ماده ها در مدت ۱۲ تا۱۸ ساعت بالغ می کردد وتا حد ود ۲۶ روز زندگی می کنند ولی نرها در حدود ۳۳ روز زنده هستند .

توجه*

بعد ازجفت گیری ماده هااسپرم ها را در دو کیسه ذخیره اسپرم ورحم خود نگهداری می کنند بنا بر این به محض این که مادهای جفت گیری نمود امکان استفاده مجدد ان برای کار ژنتیکی وجود دارد ضمنا تخم گذاری ممکن است بعد از اتری کردن حشره -۲روز به تعویق بیفتد .