ویژگی گلبولهای قرمز در رسوب ادراری

ویژگی گلبولهای قرمز در رسوب ادراری

کوچکتر از wbc هستند
بسته به محلی که از ان منشا میگیرند بصورت سلولهایی توخالی یا توپر مشاهده میشوند
با کم و زیاد کردن پیچ میکروی میکروسکوپ میبینیم که حاشیه ی این سلول بصورت روشن و نورانی دیده میشود!!
به دو شکل طبیعی و غیر طبیعی دیده میشوند.که شکل غیر طبیعی نشانه وجود بیماری در سیستم ادراری است
سلول های طبیعی بصورت دایره ای منظم  ولی اشکال غیر طبیعی بصورت سلولهایی با غشای پاره شده یا تکه تکه شده و یا بصورت بیضی شکل یا دیگر اشکال و یا بصورت غشایی  دارای خار(اکانتوسیت) مشاهده خواهند شد.
گلبول قرمز در ادرار
نحوه گزارش:
با استفاده از عدسی 40 حداقل 10 میدان را مورد بررسی قرار دهید و میانگین تعداد را در این 10 میدان گزارش کنید.
اگر تعداد از حد نرمال خیلی بیشتر بود بدین صورت گزارش کنید:
Few.1+.2+.3+..many

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.