پانمايلوز حاد

پان مايلوز حاد با مايلوفيبروز APMF

پان مايلوز حاد با مايلوفيبروز APMF (Acute Panmyelosis with Myelofibrosis)
اين لوسمي كمتر از يك درصد موارد AML را به خود اختصاص داده و در طبقهبندي WHO در گروه جديد قرار ميگيرد. ميانگين سن ابتال 57 تا 67 سالگي و با غالب بودن درگيري جنس مذكر همراه است. گستره محيطي كمتر از 5 درصد بالست و تعدادي گلبولهاي قطره اشكي را نشان ميدهد. بيمار سابقه قبلي اختالالت مايلوپروليفراتيو نداشته و بزرگي طحال اندك يا منفي است. مغز استخوان هايپرسلوالر بوده و هايپرپالزي سهردهاي (Three lines) با تغييرات ديسپالستيك و مگاكاريوسيتهاي كملوبه

(Hypo lobated) را نشان ميدهد. درجه فيبروز مغز استخوان متغير است. لوسمي APMF ممكن است با AML- M7 اشتباه شود. در AML – M7 سلولهاي بالست مگاكاريوسيتي همراه با فيبروز استخوان مشاهده ميشوند. در AML – M7 سلولهاي بالست مگاكاريوسيتي عالوه بر ماركرهاي CD13 و CD33 داراي يكي از ماركرهاي CD41 و CD42b و CD61 هستند درحاليكه حضور ماركرهاي مگاكاريوسيتي در APMF شايع نيست. اختالالت كروموزومي 5q و 7 و 17P در مواردي مشاهده شده است.

پانمايلوز حاد

نماي مغزاستخوان در پانمايلوز حاد. به افزايش بافت رتيكولين و افزايش مگاكاريوسيت هاي تكلوبه توجه نماييد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *