پتاسيم

پتا

نمونه لازم براي ازمايش پتاسيم
پلاسماي هپارينه جهت انجام ازمايش بر سرم ترجيح دارد.روند انعقاد موجب ازاد شدن پتاسيم از پلاكت به داخل سرم مي گردد.به همبن دليل ميزان پتاسيم سرم 1/-7/ ازپلاسما بيشتر است.
هموليز سبب افزايش پتاسيم سرم مي گردد.پلاسما حداكثر تا 3 ساعت پس از نمونه گيري بايد از گلبول ها جدا شود.گرچه ميزان پتاسيم در پلاسما كاملا پايدار است ولي قبل از انجام ازمايش به منظور جدا كردن تكه هاي فيبرين بايد سانتريوفوژ به عمل ايد.
مصرف غذا تاثيري در ميزان پتاسيم ندارد.
به هنگام خونگيري بايد از باز و بسته نمودن مشت اجتناب گردد چون باعث افزايش ميزان پتاسم سرم مي شود.
بستن طولاني مدت گارو نيز مي تواند موجب افزايش پتاسيم گردد.
اهميت باليني پتاسيم
افزايش يا كاهش پتاسيم خون مي تواند اثرات مهمي در سيستم عصبي عضلاني داشته،موجب بي حالي،ضعف و فلج گردد.همچنين مي تواند باعث اريتمي عضله قلب و مرگ شود.
لذا در سنجش پتاسيم بايد نهايت دقت را معمول داشت.
به واسطه تبادل بين مايع داخل سلولي و خارج سلولي عليرغم طبيعي بودن ميزان كل پتاسيم بدن،هيپوكالمي ممكن است اتفاق افتد.اين امر در الكالوز و تزريق انسولين به واسطه انتقال پتاسيم خارج سلولي به داخل سلول حادث مي گردد.
كاهش ميزان پتاسيم بدن از طريق دفع كليوي و دفع گوارشي (اسهال و استفراغ) صورت مي پذيرد.
مصرف ديورتيك ها،الكالوز متابوليك،اسيدوز توبولي،افزايش مينرالوكورتيكوئيدها از علل عمده دفع كليوي پتاسيم هستند.
روش هاي اندازه گيري سديم و پتاسيم
فليم فتومتري و استفاده از الكترودهاي ويژه يون ion-selective راه هاي متداول سنجش سديم و پتاسيم در ازمايشگاه هستند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.