پدیده اقماری پلاکت(Platelet satellittosis)

این حال نادر،در بیمارانی دیده می شودکه خون انها دارای ضدانعقاد EDTA است و تصور می شود که این پدیده در اثر یک فاکتور سرمی است که در صورت وجود EDTA در خون واکنش می دهد.شکل ظاهری ان بدین صورت است که پلاکت ها به صورت حاشیه ای اطراف نوتروفیل و مونوسیت ها را احاطه می کنند.پدیده اقماری پلاکت ها در بیماری خاصی مشاهده نشده است و تنها باعث می شود که شمارش پلاکت های بیمار به طور چشمگیری به صورت کاذب کاهش پیدا کند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.