پرسی پیتاسیون روش رینگ تست

پرسي پيتاسيون از جمله پديده هايي است كه در پي واكنش آنتي بادي با آنتي ژن محلول  به وجود مي آيد.به عبارت ديگر  پس از واكنش رسوبي تشكيل مي شود كه با چشم غير مسلح قابل رديابي است. بر همين اساس  روش هايي ابداع شده است كه با كمك آن ها مي توان آنتي ژن و آنتي بادي را رديابي و تعيين مقدار كرد. اين روش ها شامل

1-روش رينگ تست
2-روش هاي ايمونوديفوزيون
3-روش هاي ايمونوالكتروفورز
4-اندازه گيري با روش هاي كدورت سنجي

روش رينگ تست


اين روش از جمله روش هايي است كه در محيط مايع انجام مي شود ، بدين معني كه پس از اضافه كردن آنتي ژن به آنتي بادي و تشكيل كمپلكس آنتي ژن_آنتي بادي رسوب در محيط مايع با چشم غير مسلح قابل رويت است

منبع:ict.basijeng. ir

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.