پروتئين‌هاي C و S

پروتئين‌هاي C و S هر دو در كبد ساخته شده و وابسته به ويتامين K مي‌باشند. پروتئين C به فرم زيموژن بوده و بايد ابتدا فعال شده تا بتواند اثر ضد فاكتورهاي انعقادي خود را بروز دهد. پروتئين S نيز به عنوان كوفاكتور براي پروتئين C عمل مي‌نمايد. هنگامي كه پروتئين C فعال شد، موجب غير فعال شدن فاكتورهاي V فعال شده (Va) و VIII فعال شده (VIIIa) مي‌گردد و از اين طريق موجب جلوگيري از تشكيل لخته مي‌گردد. كمبود پروتئين‌هاي C و S با ترومبوزيس در ارتباط مي‌باشد.