پروتئين بنس جونز

7

پروتئين بنس جونز

تجهيزات : بن ماري جوش – لوله شيشه اي – اسيد استيک 10 % – نوار PH متر

پروتئين بنس جونز متشکل از زنجيره هاي سبک کاپا يا لاندا ايمنوگلو بولينها است که به علت خواص قابليت حلاليت غيرمعمول اين پروتئينها در دماي بين40تا 60 درجه رسوب کرده و مجددا در دماي جوش محلول مي شوند
روش کار :
چند ميلي ليتر از ادرار سانتريفيوژ شده را درون يک لوله ريخته وسپس PH ان را با اسيد استيک10درصد تا حدود 5/5تا5 پائين اورده وسپس براي مدت 15 دقيقه درون بن ماري 56 درجه قرار ميدهيم درصورت مشاهده رسوب ان را به مدت 3دقيقه درون بن ماري جوش قرارداده و مي جوشانيم.
کاهش رسوب دليل بر وجود پروتئين بنس جونز ميباشد و با سرد کردن ان تادماي 40تا60درجه مجددا رسوب ظا هر ميشود درصورت وجود غلظت خيلي بالاي ان ممکن است رسوب مجددا در دماي جوش حل نشده و جواب منفي کاذب حاصل شود دراين شرايط بهتراست ادرار را رقيق کرده مجددا ازمايش را تکرارکرد از معرف TSAهم ميتوان براي رسوب دادن وشناسايي استفاده کرد اما اين تست کاملا اختصاصي نبوده و ممکن است ساير گلبولينها رانيز رسوب داده و جواب مثبت کاذب بدست ايد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.