پرو ویدنسیا

پروویدنسیا Providencia
پرو ویدنسیا جنسی از خانواده انتروباکتریاسه می باشد که خواص آنها حدفاصل میان شیگلا و پروتئوس است.
گونه های پروویدنسیا شامل  و
P. alcalifaciens
P. retgerri
P. stuartii
P . Rustigianii –  می باشد
@expertlab
تشخیص آزمایشگاهی :
اعضای جنس پروویدنسیا به صورت باسیل های گرم منفی ، متحرک، لاکتوز منفی ، دیده میشوند که تست اندول ، نیترات ، MR ، KCN و سیترات در آنها مثبت است.
آزمون های لایزین دکربوکسیلاز ، SH2 و VP در این باکتری منفی است و واکنش لایزین د آمیناز در این باکتری مثبت است.
تست هیدرولیز اوره فقط در گونه پروویدنسیا رتجری مثبت است

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.