پلاکت غول پیکر (GIANT PLATELET)

پلاکت های غول پیکر پلاکت هایی هستند که بزرگتر از 6.5 میکرومتر بوده و 75 تا 100 درصد اندازه سلول های قرمز خون طبیعی میباشند.

وقتی سرعت اراد شدن پلاکت های جوان از مغز استخوان زیاد باشد ماکرو پلاکت ها دیده میشود که به دو علت است 1- افزایش میزان مصرف پلاکت مانند زمان انعقاد dic
2- ساخته شدن ناقص یا معیوب پلاکت ها

GIANT PLATELET پلاکت های غول پیکر