پلاکت فرزیس

پلاکت فرزیس

پلاکت فرزیس
در این روش پلاکت های مورد نیاز با روش فرزیس از یک اهداء کننده پس از انجام مراحل 3ـ2 ساعته سیتافرز جمع آوری می گردد و محتوی بیش از 1011× 3 پلاکت است. این تعداد پلاکت معادل پلاکت های موجود در 6 ـ 5 واحد پلاکتی است. حجم پلاسما در این محصول بین 200ml تا 400mlمتغیر است.

موارد مصرف :
پلاکت تهیه شده به روش فرزیس چنانچه همراه با انجام تست سازگاری از نظر HLA یا کراس مچ از نظر سازگاری با فرد گیرنده باشد، برای بیمارانی که به علت آلوایمونیزاسیون به HLA ، پاسخ لازم به پلاکت اهداء کننده اتفاقی نمی دهند، مصرف می گردد.
معمولاً هر واحد پلاکت فرزیس، شمارش پلاکتی را در یک فرد بالغ 70 کیلویی، حدود30000-60000 افزایش می دهد. انجام تست های سازگاری مانند مبحث پلاکت است. ترجیحاً پلاسمای اهداء کننده باید با گلبولهای قرمز گیرنده از نظر سیستم ABO سازگاری داشته باشد. نحوه تجویز پلاکت فرزیس مشابه نحوه تجویز پلاکت است.