پني سيلين بنزاتين,Penicillin LA

پني سيلين بنزاتينپني سيلين بنزاتين     Penicillin LA

اشكال دارويي     For Inj: 120000U

موارد و مقدار مصرف :
عفونتهاي دستگاه تنفسي فوقاني ناشي از استرپتوكوك گروهA
بزرگسالان: 2-1 ميليون واحد به صورت تك دوز عضلاني تزريق مي شود.
كودكان: 900000 واحد به صورت تك دوز عضلاني تزريق مي شود.
نوزادان و كودكان كمتر از  27 كيلوگرم: 300000  تا 600000 واحد به صورت عضلاني تزريق مي گردد.
سيفليس اوليه، ثانويه و يا نهفته
بزرگسالان: 4/2 ميليون واحد به صورت تك دوز عضلاني تجويز مي گردد.
كودكان: 50000 واحد به ازاء هر كيلوگرم وزن كودك و حداكثر تا دوزاژ بزرگسالان تجويز مي شود.
پيشگيري از تب روماتيسمي و التهاب كليه ها