پژوهش و خانواده در مقابل يكديگر ايستادهاند!

همانطور كه همهي ما ميدانيم تدريس، مطالعه، پژوهش و تحقيقات از جمله فعاليتهايي هستند كه نياز به وقت، تمركز و دقت زيادي دارند. از طرفي، توجه به خانواده و تربيت و پرورش فرزندان بسيار وقتگير بوده و پدران و مادران ميبايستي بيشتر وقت خود را صرف تربيت، آموزش و پرورش آنها نمايند. اين امر يعني تربيت، آموزش و پرورش كودكان در خانوادههاي معمولي مسئلهاي كاملاً عادي بوده و پدران و مادران با آن مشكل خاصي ندارند. اما مسئلهي تربيت، آموزش و پرورش كودكان در خانوادههايي كه پدران و مادران از گروه اساتيد دانشگاه، پژوهشگران و محققين هستند امري بينهايت دردسرساز و مشكل تلقي ميگردد؛ زيرا اين افراد همواره ميبايستي بيشتر اوقات خود را در دانشگاهها و آزمايشگاهها صرف نموده و بقيه را نيز به مطالعهي دانش روز بپردازند. از اينرو، اساتيد دانشگاه و پژوهشگران چارهاي ندارند جز اينكه شمار فرزندانشان اندك باشد. در اين راستا، بررسيهاي مهمي صورت گرفته است. بر اساس جديدترين پژوهش انجام گرفته، 50% از بانوان و 25% از مردان كه از گروه اساتيد دانشگاه، محققين و پژوهشگران بوده و در مراكز دانشگاهي و پژوهشي سطح بالا شاغل هستند اظهار كردهاند كه شمار فرزندانشان كمتر از خواست واقعي آنها بوده و دليل آن را به ويژگيهاي شغلي خود نسبت دادهاند. توجه به يافتههاي جالبي كه از اين پژوهش حاصل شده نشان ميدهد كه اساتيد و پژوهشگران جوان، اعم از مردان و بانواني كه دوست دارند

فرزندان زيادي داشته باشند از همان ابتدا از نظام دانشگاهي، پژوهشي و تحقيقاتي خارج ميشوند و به دنبال حرفهي ديگري ميروند. اين يافتهها، مراكز پژوهشي و تحقيقاتي و از جمله دانشگاههاي معتبر و رده بالاي جهان را خيلي نگران كرده است؛ زيرا چنانچه براي جوانان خانواده و داشتن فرزندان بيشتر بر شغل و حرفهي آنها ارجحيت پيدا كند، اين مراكز بزرگ و مهم دانشگاهي و پژوهشي در آيندهاي نه چندان دور با كمبود نيروهاي خبره و ماهر روبرو خواهند شد و اين زنگ خطري است كه براي دانشگاهها و پژوهشگاههاي معتبر جهان بهصدا در آمده است. در مطالعهي انجام شده، 3455 عضو هيأت علمي، دانشجويان دكتري تخصصي و پُست دكتري در بيش از 30 دانشگاه گوناگون در سراسر ايالات متحدهي آمريكا مورد پرسش قرار گرفتند. يافتهها نشان ميدهند كه45.4 % از بانوان و 24.5% از مردان مورد مطالعه كه تعداد فرزندانشان كمتر از خواست واقعي آنها بوده، از اين مسئله رنج برده و تأثير منفي در زندگيشان گذاشته است. همچنين، 17% از بانوان و مردان مورد مطالعه، از زندگي شخصي خود ناراضي هستند. از ديگر يافتههاي ارزشمند اين بررسي آن است كه مردان در مقايسه با بانوان، نسبت به تأثير جنگ ميان وضعيت شغلي و زندگي خانوادگي از آسيب پذيري بالاتري برخوردار هستند.
علاوه بر موارد ياد شده، يافتهها نشان ميدهند كه 25% از اساتيد و محققين جوان شركت كننده در بررسي مزبور، مترصد آنند كه براي حفظ زندگي خانوادگي خود، تغيير شغل دهند.
باتوجه به اين مطالعه و ديگر پژوهشهاي صورت گرفته، مراكز دانشگاهي و پژوهشگاههاي معتبر، قدرتمند و پيشرفتهي فراملي در تلاشند تا تسهيلات زيادي را براي برقراري ارتباط هر چه بيشتر ميان اعضاي خانوادههاي پژوهشگران، محققين و اساتيد دانشگاه ايجاد نمايند تا در آينده دچار كمبود متخصصين ماهر و خبره نشوند.

منبع:ماهنامه اخبار آزمایشگاهی

نویسنده: پيام بهزادي، الهام بهزادي
گروه ميکروب شناسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرقدس

برگرفته از:
1) Kim BY. Research versus Family, Journal of BioTechniques, 2011-08-26.

نظرات بسته شده است.