چگونگی اعتماد به نفس و افزایش آن

افزایش اعتماد به نفس،راه های بیشتر شدن عزت نفس،بهترین شیوه افزایش اعتماد به نفس.
عـزت نــفس و اعــتماد بنفس بنیادی ترین بخش شخصیت یـک فرد می بـاشـد که در تمام جوانب زندگی فرد خود را به نـحـوی متـظـاهــر می سازد. اعتماد بنفس سالم و بالا یک ضرورت حـیـاتی و مـطـلق بـــرای هر فردی میباشد. لذا باید دانست که چه افردی دارای اعتماد به نفس می باشند؟ چه کسان از این موهبت بزرگ  الهی محروم اند؟ دلایل و عوامل آن چیست؟ چگونه میتوان آن را تقویت کرد و خصوصیت افرادی که از اعتماد به نفس بیشتری برخوردارند چگونه است؟

من در این تحقیق تلاش کرده ام زیبایی های اعتماد به نفس و عوامل بازدارنده و تقویت کننده ی آن را جهت آشنایی افراد بیان کنیم.

 

 

چگونگی اعتماد به نفس و افزایش آن                                                                                                                                            محمد صادق فراهانی

افرادی که از اعتماد بنفس پایینی برخوردار میباشند دارای خصوصیات زیر هستند:

–  مرتبا خودشان را مورد انتقاد و سرزنش قرار میدهند(کلینی رازی،۱۳۶۱)

–  هنگام صحبت کردن در چشمان فرد مقابل خود هنگام نگاه نمیکنند. با سر پایین و قدمهای آهسته قدم بر میدارند(منبع  قبلی).

–  در پذیرش تعریف و تمجیدها و تعارفاتی که به آنان میشود مشکل دارند (تصور میکنند سزاوار آنها نبوده و یا دیگران در صدد تمسخر آنها میباشند) (منبع  قبلی).

–  معمولا احساس میکنند قربانی رفتار دیگران هستند(منبع  قبلی).

–  احساس تنهایی میکنند حتی زمانی که در یک جمع قرار دارند(منبع  قبلی).

–  در درون خود احساس خلاء و پوچی میکنند(منبع  قبلی).

–  احساس میکنند با دیگران تفاوت دارند(منبع  قبلی).

–  احساس افسردگی، گناه و شرمساری دارند(منبع  قبلی).

–  نسبت به تواناییهای خود برای رسیدن به موفقیت تردید دارند. عدم خودباوری(منبع  قبلی).

–  از موقعیتهای نو و جدید می هراسند(منبع  قبلی).

–  از شکست وموفقیت می هراسند(منبع  قبلی).

–  مرتبا سعی در راضی نگاهداشتن دیگران دارند(منبع  قبلی).

–  دچار هراس اجتماعی میباشند(منبع  قبلی).

–  قادر به مدیریت زمان خود نمیباشند(منبع  قبلی).

–  عادت به پشت گوش انداختن کارها دارند(منبع  قبلی).

–  در مقابل انتقاد، اظهار نظر و سرزنشهای دیگران (خواه واقعی، خواه واهی) بسیار آسیب پذیر میباشد(منبع  قبلی).

–  از ابراز عقاید و احساسات خود خودداری میکنند زیرا از چگونگی واکنش دیگران هراس دارند(منبع  قبلی).

– خود را درگیر مواد مخدر و یا روابط مخرب میکنند(منبع  قبلی).

–  از تعیین یک هدف مشخص و پیروی از آن عاجز میباشند(منبع  قبلی).

–  قادر به بیان خواسته ها و نیازهای خویش نمیباشند(منبع  قبلی).

–  معمولا عصبانی و پرخاش گر میباشند(منبع  قبلی).

–  ارزیابی غیر واقعی از خود دارند(منبع  قبلی).

 

–  وابستگی هیجانی دارند: برای دستیابی به یک احساس خوشایند به دنیای خارج خود وابسته میباشند. مانند:
وابستگی به مواد: مانند غذا، داروها الکل مواد مخدر به منظور پر کردن خلاء درونی خود و تسکین دردهایشان.
وابستگی به رفتارها: مانند خرج کردن پول، قمار بازی و تماشای تلویزیون. به منظور پر کردن خلاء درونی و وابستگی به مال: برای تعیین میزان ارزش و شایستگی خود به پول و مال وابسته هستند.وابستگی عاطفی: برای

داشتن حس ارزشمندی، شایستگی و امنیت به توجه، پذیرش و تائید فرد دیگری (معشوق خود) وابسته میباشند

(۱)

چگونگی اعتماد به نفس و افزایش آن                                                                                                                                            محمد صادقفراهانی

وابستگی به مال: برای تعیین میزان ارزش و شایستگی خود به پول و مال وابسته هستند.وابستگی عاطفی: برای

داشتن حس ارزشمندی، شایستگی و امنیت به توجه، پذیرش و تائید فرد دیگری (معشوق خود) وابسته میباشند
وابستگی به سکس: برای پر کردن خلاء درونی به سکس پناه میبرند(منبع  قبلی).

اعتماد بنفس واقعی اعتماد بنفس حقیقی یک حس درونی می باشد بدون وابستگی به جهان خارج، رویدادها، موفقیتها، شکستها و افراد دیگر. اما عزت نفس و اعتماد بنفس واقعی بسیار نادر و نایاب میباشد زیرا اغلب اعتماد بنفسها کاذب و نقابی برای پنهان سازی اعتماد بنفس پایین میباشد. اعتماد بنفسهای غیر واقعی را میتوان در موارد زیر یافت (راس،۱۳۷۳):

_ اعتماد بنفس های کاذب: اینگونه اعتماد بنفسها وابسته و زود گذر میباشند.مانند اعتماد بنفسهایی که به جهت ثروت،شهرت،محبوبیت،به تن داشتن لباسهای فاخر،قدرت و زیبایی ظاهر در افراد نمود می یابند که همگی کاذب بوده و ارتباطی به ماهیت واقعی فرد ندارند(منبع قبلی).
_  گستاخی: معمولا مردم افراد پر رو و گستاخ را با افراد با اعتماد بنفس بالا اشتباه میگیرند.اما پررویی نیز یک نوع نقاب برای استتار بی کفایتی واعتمادبنفس پایین میباشد(منبع قبلی).

_  متظاهرها: اینگونه افراد خود را با اعتماد بنفس، شاد، موفق و شکست ناپذیر نشان میدهند. اما از درون احساس پوچی و خلاء کرده و از شکست بسیار هراسانند(منبع قبلی).

همچنین اعتماد بنفس به مفهوم برتری داشتن، تکبر وخود بینی نمیباشد زیرا این خصوصیات رفتاری از اعتماد بنفس پایین نشاط میگیرند. اعتماد بنفس شما نباید یک پدیده مقایسه ای و رقابتی باشد زیرا در این هنگام شما خود را در معرض احتیاج و وابستگی به پذیرش دیگران قرار خواهید داد که با اعتماد بنفس واقعی و ناب منافات دارد. افراد با اعتماد بنفس بالا نیازی به پذیرش، موافقت، تائید، تشویق و دلگرمی دیگران ندارند. همچنین اعتماد بنفس بالا اینگونه نیست که شما را از هر گونه تردید، یاس ونگرانی مصون بدارد بلکه تنها تحمل و غلبه بر آنها را برای شما آسانتر میسازد. (منبع قبلی).

خصوصیات افراد با اعتماد به نفس بالا:

برخوردار از مرکز کنترل درونی: غم و شادی آنان وابسته به عوامل خارجی نیست(یاوریان،۱۳۸۵).

_  از لحاظ جسمانی، احساسی، ذهنی و معنوی از خود مراقبت میکنند(منبع قبلی).

_  میانه روی را در افکار، احساسات و رفتارهای خویش حفظ میکنند(منبع قبلی).

_  تفاوتهای فردی میان افراد را ارج مینهند(منبع قبلی).

_  به نقطه نظرات دیگران گوش میدهند(منبع قبلی).

_  همواره مسئولیت ادراکات، احساسات و واکنشهای خود را بعهده گرفته و هیچگاه آنها را فرافکنی نمیکنند (منبع قبلی).

_  از نقاط ضعف و قوت خود آگاهی دارند(منبع قبلی).

_  همواره در حال پیشرفت و ترقی بوده و از ریسکهای مثبت در زندگی بیم ندارند(منبع قبلی).

_  دارای اعتماد بنفس و خود باوری بوده و به خود ارج میدهند(منبع قبلی).

_  اعتماد بنفس آنان بدور از خودبینی و غرور میباشد(منبع قبلی).

(۲)

چگونگی اعتماد به نفس و افزایش آن                                                                                                                                            محمد صادق فراهانی

_  اعتماد بنفس آنان بدور از خودبینی و غرور میباشد(منبع قبلی).

_  از آنکه مورد انتقاد قرار گیرند نمی هراسند(منبع قبلی).

_  هنگامی که از آنان پرسشی میگردد حالت تدافعی بخود نمیگیرند(منبع قبلی).

_  در برابر موانع و مشکلات به آسانی تسلیم نمیگردند(منبع قبلی).

_  نیازی به تحقیر و تمسخر دیگران ندارند(منبع قبلی).

_   اگر در حضور دیگران نادان بنظر برسند ابایی ندارند(منبع قبلی).

_ هیچگاه خود را مورد انتقاد و سرزنش مخرب و شدید قرار نمیدهد(منبع قبلی).

_ توانایی خندیدن به خود و زیاد جدی نگرفتن خود را دارند(منبع قبلی).

_  باور دارند که فردی با ارزش، با قابلیت، دوست داشتنی، پذیرفتنی و مهم میباشند(منبع قبلی).

_ به خویشتن و توانایی خودشان ایمان و اعتقاد دارند و به تصمیم گیری هایشان اعتماد دارند(منبع قبلی).

_  نیازی به کمالگرایی ندارند(منبع قبلی).

_ هیچگاه خودشان را با دیگران مقایسه نمیکنند(منبع قبلی).

_ از آنکه دیگران چگونه نسبت به آنان می اندیشند واهمه و نگرانی ندارند(منبع قبلی).

اگر می خواهید اعتماد به نفستان را دوباره به دست آورید، در اینجا هفت راه به شما معرفی می کنیم:

۱- خود را با دیگران مقایسه نکنید.

همیشه به یاد داشته باشید که انسانها با هم متفاوت اند.  دلیلی ندارد که همه ما توانایی های یکسانی داشته باشیم و کارهای مشابهی انجام دهیم. اگر سعی کنید که خود را با هر کسی که سر راهتان قرار می گیرد مقایسه کنید، خیلی زود از خودتان خسته و دلسرد خواهید شد و دیگر قدرت انجام کاری را نخواهید داشت(منبع قبلی).
۲ خود را دست کم نگیریم.

سعی کنید که ارزش خود را به عنوان یک انسان کشف کنید. دلیل نمی شود که اگر کسی از شما خوشش نیامد و شما را فرد جالبی تصور نکرد، تصور همه مردم این باشد. اگر کسی از شما خوشش نیامد اصلاً ناراحت نشوید، مشکل خودش است نه شما. چون افراد زیادی هستند که شما را دوست می دارند و برایتان ارزش قائل اند(منبع قبلی).

۳ سعی کنید روی کارهایی که در آن موفق بوده اید متمرکز شوید.

اما اگر چنین چیزی در سابقه کاریتان پیدا نکردید اصلاً ناراحت نباشید. شاید پشت این همه ناتوانی لبخندی نهفته

باشد و قدرتی باشد که بتواند باعث خنده دیگران شود و یا حتی شاید توانایی در شما وجود داشته باشد که هنوز

(۳)

چگونگی اعتماد به نفس و افزایش آن                                                                                                                                            محمد صادق فراهانی

باشد و قدرتی باشد که بتواند باعث خنده دیگران شود و یا حتی شاید توانایی در شما وجود داشته باشد که هنوز

کشفش نکرده اید. سعی کنید لیستی از کارهای انجام شده تان تهیه کنید. مهم نیست که کوتاه یا بلند باشد. با اینکه حتی ممکن است نتوانید فکرش را بکنید اما همین کارها می تواند اعتماد شما را دوباره به خودتان جلب کند(منبع قبلی).

۴_  سر خود را بیشتر گرم کنید.

سعی کنید تفریحاتی برای خود درست کنید که به آنها علاقه دارید. ممکن است به کتاب خواندن علاقه مند باشید، یا به باشگاه بروید یا هر کار دیگری…هر چه زمان بیشتری به انجام کارهای مورد علاقه تان اختصاص دهید، کمتر وقت برای سرزنش خود و متاسف شدن برای خودتان خواهید گذاشت. اما مسئله مهم تر این است که این کار باعث می شود که شما احساس مفید بودن کنید و این به شما هدف می دهد(منبع قبلی).

۵-  با افراد مثبت نشست و برخاست کنید.

گاهی اوقات بودن در جمع افرادی که از خودتان هم دلسردتر و افسرده تر هستند، بیشتر به ضررتان خواهد بود. حتی اگر تنها باشید بیشتر به نفعتان خواهد بود تا با آنها. به جای چنین افرادی سعی کنید با افرادی مراوده کنید که می توانند شما را شاد کنند. اگر دور و اطرافتان را از دوستان نزدیک و خانواده پر کنید که شما را قبول دارند، می تواند سبب شود که شما هم خودتان را قبول داشته باشید(منبع قبلی).

۶- در جلسات روانشناسی شرکت کنید.

امروزه درمان های زیادی برای این مشکل پیشنهاد می شود. مجمع های بسیاری هم برای این منظور تشکیل می شود. به این افراد توصیه می شود که در این جلسات روانشناسی شرکت کنند چون بسیار موثر بوده است. کتاب ها و نوارهای زیادی هم در این زمینه ارائه می شود(منبع قبلی).

۷- با خودتان صادق باشید.

من چیزی در مورد شما نمی دانم، اما می دانم که امروز در این دنیا کینه و نفرت به اندازه کافی وجود دارد و در این موقعیت بدترین کار این است که شروع کنیم که از خودمان هم متنفر شویم. شما فقط یکبار به دنیا می آیید، و همین یکبار هم زندگی خیلی کوتاهی خواهید داشت، پس نگذارید که دیگران مانع شادی شما شوند.   سعی کنید که توانایی های خود را بشناسید و ببینید که در چه زمینه هایی فردی ویژه هستید(منبع قبلی).

 

(۴)

چگونگی اعتماد به نفس و افزایش آن                                                                                                                                            محمد صادق فراهانی

چه چیز منجر به فقدان اعتماد به نفس می شود؟

اعتماد به نفس پایین ممکن است درشریط مختلف ایجاد شود. در محیطهای ا جتماعی ممکن است با افرادی سر و کار داشته باشید که شما را تحقیر می کنند. وضعیت ظاهریتان نیز تا حد زیادی در این زمینه موثر است.   محیطی که در آن به دنیا آمده و پرورش یافته اید نیز بسیار روی اعتماد به نفس شما تاثیر دارد. بچه ای که هیچ وقت احساس نکرده است که فردی بخصوص است و از طرف والدین حمایت نمی شده است، با این تفکر رشد خواهد کرد که هیچ کس او را دوست نداشته و برای او ارزشی قائل نیست(دشتی،۱۳۷۷).

محیط کار شما نیز روی اعتماد به نفستان تاثیر دارد. اگر کارهایتان مورد تشویق قرار نگیرد و توجهی به آنها نشود و همکارانتان وجودتان را نادیده بگیرند، اعتماد به نفستان کاهش پیدا خواهد کرد(منبع قبلی).

چه کسانی در معرض ابتلا به فقدان اعتماد به نفس هستند؟

چون عوامل بسیاری ممکن است به از دست دادن اعتماد به نفس بیانجامد، می توان گفت که همه در معرض خطر ابتلا به آن هستند اما بعضی شرایط نسبتاً جدی تری دارند(منبع قبلی).

همه انسان ها ممکن است در یک جنبه از زندگی خود احساس کمبود اعتماد به نفس داشته باشند. اما همیشه راه هایی برای مقابله با این مشکلات وجود دارد. در اینجا راهی را به شما معرفی می کنیم که با انجام آن بتوانید ارزش خود را در نظر خودتان بالاتر ببرید و اعتماد به نفستان را افزایش دهید. کسانی که نمی توانند تواناییهای شما را ببینند ارزش این را ندارند که دور و برتان باشند.پس آنها را از خود برانید(منبع قبلی).

چگونه اعتماد به نفس خود را افزایش دهید:

_ آگاه باشید که ارزش شما به عنوان یک انسان بستگی به داشتن وزن ایده آل، زیرکترین و باهوشترین بودن، مشهوربودن، محبوب ترین بودن، سریع ترین بودن، بالاترین نمره و یا رتبه را داشتن، شوخ طبع ترین بودن، خوش لباس ترین بودن، بهترین خانه و ماشین را داشتن و بهترین دوستها را داشتن نبوده و تنها به خودتان بستگی دارد(منبع قبلی).
_ توانایی ها، استعدادها و موفقیتهای خود را جشن بگیرید(منبع قبلی).

_ خود را به خاطر اشتباهاتی که مرتکب گشته اید عفو کنید(منبع قبلی).

_  بروی نقاط ضعف خود تمرکز نکنید. هر انسانی نقاط ضعف خاص خود را دارد(منبع قبلی).

_  با حقوق فردی خود آشنا شده و از آنها پیروی کنید(منبع قبلی).

_ از تحقیر و سرزنش خود دوری کرده و مثبت اندیشی را فرا گیرید(منبع قبلی).

_ خود را بر اساس یک سری استانداردهای منطقی و دور از دسترس مورد قضاوت قرار ندهید(منبع قبلی).

 

(۵)

چگونگی اعتماد به نفس و افزایش آن                                                                                                                                               محمد صادق فراهانی

_ خود را بر اساس یک سری استانداردهای منطقی و دور از دسترس مورد قضاوت قرار ندهید(منبع قبلی).

_ یاد بگیرید که شما یک انسان منحصر بفرد بوده و تنها خود شما مسئول تصمیم گیریهای زندگیتان میباشید(منبع قبلی).

_ بیاموزید که با پشتکار و سماجت قادر خواهید بود به موفقیت دست یابید(منبع قبلی).

_ بیاموزید که شما نیازی به تلاش بی وقفه برای کامل گشتن ندارید(منبع قبلی).

_ خودتان تعیین کننده مفهوم موفقیت باشید(منبع قبلی).

آثار اعتماد به نفس:

شکوفایی استعدادها:

اعتماد به نفس، منشاء بروز استعدادهای درونی است. به تجربه ثابت شده که استعدادهای متوسط همواره براثریک تصمیم درست واراده محکم در راه تحقق آن،به موفقیتی به مراتب بالاتراز موفقیت استعدادهای برجسته نایل آمده اند (موسوی لاری،۱۳۶۷).

 

عزت و سربلندی:

اعتماد به نفس، موجب عزت و سربلندی میشود. امام باقر(علیه السلام) می فرمایند: چشم طمع نداشتن به دست مردم موجب عزت مومن است (شیخ کلینی،۱۳۶۱).

 

تکامل و پیشرفت:

اعتماد به نفس، اساس هر پیشرفتی است.اگرملتی بدین صفت عالی آراسته گردد،تواناترمی شود. پیشرفت های حیرت انگیز بشری در سایه اتکای به نفس و فعالیت های مداوم آنان بدست آمده است(یاوریان،۱۳۸۵). قرن ها بود که مسلمانان،گوهراعتماد به نفس را ازدست داده بودند تا اینکه امام خمینی (ره) بار دیگر این رمزپیروزی را به آنان برگرداند تا به آنها بفهماند که می توانند روی پای خودشان بایستند.پیروزی ملت ایران بر رژیم طاغوت و حامیان بین المللی آنها و سرافزاری این ملت در همه صحنه ها علیه امریکا و ایادی اش بویژه در طول هشت سال دفاع مقدس نیز از برکات همین اعتمادبه نفس حاصل آمده است(موسوی لاری،۱۳۶۷).

انواع اعتماد به نفس!!!
*
اعتماد به نفس رفتاری (پور امینی،۱۳۸۴)
*
اعتماد به نفس احساسی ، عاطفی (منبع قبلی).
*
اعتماد به نفس روحی ومعنوی (منبع قبلی).

به منظورآن که اقتدار شخصی لازم رابه دست آاورده ورضایت وغنایی که استحقاقش رادارید تجربه کنید ، به هر سه نوع اعتماد به نفس نیاز دارید(منبع قبلی).

(۶)

چگونگی اعتماد به نفس و افزایش آن                                                                                                                                               محمد صادق فراهانی

ــ اعتماد به نفس رفتاری ، به معنای قابلیت وتوانایی در عمل کردن وانجام دادن کارهاست . از کارهای ساده گرفته تا کارهای سخت همانند جامه عمل پوشاندن به رویاهایتان . این همان نوع از اعتماد به نفس است که مورد نظر اغلب ماست(منبع قبلی).
ــ اعتماد به نفس احساسی وعاطفی به معنای توانایی در تسلط وبه کنترل در اوردن دنیای احساس وعواطف شماست .این که بدانید چه احساساتی دارید ، معنای آن ها را بفهمید وبتوانید انتخابهای احساسی درست بکنید وازخود در مقابل درد و رنج روحی ولطمه ها وصد مه های عاطفی محافظت کنید وبدانید چگونه روابطی صمیمی ، سالم ومانگار خلق نمایید(منبع قبلی).
ــ سومین نوع از اعتماد به نفس که مهم ترین انها می باشد ، اعتماد به نفس روحی ومعنوی است . این نوع از اعتماد به نفس همانا اعتماد وایمان شما به جهان هستی وکل افرینش وموجودات است . این ایمان روحی که زندگی ، هدف ونهایتی مثبت را در پی خواهد داشت وشمابه خاطر هدفی این جا هستید وزندگی ۷۰ – ۸۰ – ۹۰ ساله تان برروی این کره خاکی هدف ومقصودی را دنبال می کنید(منبع قبلی).
چگونه اعتماد به نفس را در خود تقویت کنیم ؟
اصل اول – گذشته را بپذیرید وا ینده را دگرگون کنید.
شما باید بدانید که گذشته را نمی توان تغییرداد اما آینده هنوز آفریده نشده است . آینده چیزی نیست جز اندیشه های شما وکوشش برای آفریدن آنها . منظور ما این است که در بند گذشته نباشید نه اینکه از تجربیات ، خطاها وشکست های گذشته درس نگیرید .پس باید عاقلانه به گذشته نگاه کرد واندیشه و وقت خود را صرف چیزی کنیم که توان آفریدن و دگرگون ساختن آن را داریم(موسوی لاری،۱۳۶۷).

اصل دوم – درباره اهدافتان با خود گفتگو کنید.
اهداف را به صورت جملا تی مشخص در آورید و به خود بگویید آن هم به صورت جملات مثبت . اهداف باید واقعی و معقول باشند نه بلند پروازانه که دسترسی به آنها ممکن نباشد ونه پیش پا افتاده که ارزش کوشیدن را نداشته باشند . اهداف معقولی برای هرساعت ، روز ، هفته و ماه وضع کنید . موفقیت در اهداف کوتاه شما را برای دست یافتن به اهداف بلند مدت تشویق می کند و انگیزه تلاش را در شما بیدار می سازد . همواره اهداف را یادآور شوید تا بخشی از ضمیر ناخودآگاه شما گردد(منبع قبلی).

اصل سوم – تصمیم گرفتن را تمرین کنید.
روانشناسان نشان داده اند که کودکانی که در سالهای اولیه زندگی خود تشویق شده اند تا برای خود تصمیم بگیرند از دیگرکودکانی که این موقعییت را نداشته اند در اعتماد به نفس رتبه بالاتری کسب کرده اند(منبع قبلی).      تمرین تصمیم گیری به شما کمک می کند تا نسبت به قدرت قضاوت خود اطمینان بیشتری به دست آورید

 

(۷)

چگونگی اعتماد به نفس و افزایش آن                                                                                                                                               محمد صادق فراهانی

ودرنتیجه اعتماد به نفس کامل تری کسب نمایید . مهم تصمیم گیری است . یادتان باشد که قضاوت درست نتیجه تجربه است وتجربه خود نتیجه چندین قضاوت نادرست . بنابراین از هرفرصتی برای تصمیم گیری استفاده کنید و این نیرو را در خود پرورش دهید(منبع قبلی).
تصمیم گیری مستلزم خطر پذیری واحساس مسئولیت است(راس،۱۳۷۳).

اصل چهارم-  نتایجی را که می خواهید مجسم کنید .
تصویر روشنی را از آنچه می خواهید به دست آورید ، داشته باشید این کار باعث می شود تا انرژی خود را برآن هدف متمرکز کنید . این برخورد تصویری با همه آرمان ها و اهداف برای شما مفید است ویاریتان می دهد تا کم کم زمینه های دست یابی به آنها را فراهم سازید(موسوی لاری،۱۳۶۷).

اگر می خواهید از شر خصلتی رها شوید خودر ا در حالتی تصور کنید که از آن خصلت هیچ اثری در شما نیست . همین تصویر وتکرار آن وانجام دادن تمرینهای اصلاحی به شما کمک می کند تا از آن خصلت نا خوشایند رها شوید . این کار خیال پردازی ، بی خاصیت نیست بلکه واقعیت روانشناختی پذیرفته شده ای است که به بسیاری کسا ن یاری رسانده است(منبع قبلی).

اصل پنجم _ دربرخی زمینه ها متخصص شوید.
آگاهی عمومی لازمه زندگی فردی و اجتماعی است اما کافی نیست . برای پیشرفت در زندگی فردی وحرفه ای شما  باید در زمینه هایی متخصص ومنحصر به فرد باشید. همین نکته که شما چیزی می دانید ودیگران نمی دانند به شما اعتماد به نفس می دهد. باید آموزش مداوم را به عنوان یک اصل در زندگی خود به کار برید.

 

نتیجه گیری

این تحقیق بررسی چگونگی اعتماد به نفس و راه های افزایش آن را مورد تحلیل قرار داده است.

بر اساس بررسی های انجام شده مهمترین یافته های تحقیق به قرار زیر است:

۱_ افرادی که از اعتماد به نفسپایینی برخوردارند و همچنین افرادی که از اعتماد به نفس بالایی برخوردارند هر یک ویژگی های خاص خود را دارند .

۲_ برای آنان که اعتماد به نفس خود را از دست داده اند راههایی برای دستیابی مجدد به اعتماد به نفس وجود دارند.

۳_ برای افراد محیط کار، وضعیت ظاهر و محیطی که در آن به دنیا آمده اند در فقدان اعتماد به نفس مؤثر هستند.

۴_ با راه کارهایی میتوان اعتماد به نفس را افزایش داد.

۵_ از آثار اعتماد به نفس موارد زیر است:

الف) شکوفایی استعداد ها

ب) عزت و سر بلندی

ج)تکامل و پیشرفت

۶_ اعتماد به نفس را طبق پنج اصل می توان تقویت کرد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *