کالسی ویریده(Calciviridea)

5

کالسی ویروس ها فاقد پوشش و اسید نوکلئیک RNA تک رشته ای مثبت هستند.وزن مولکولی RNA ویروسی حدود 7.4 تا 7.7 می باشد.مهمترین ویروس های این گروه عبارتند از نورواک ویروس(Norwalk) و ویروس هپاتیت E
کالسی ویروس ها از جمله نورواک ویروس باعث بیماریهای اسهالی در انسان می شوند.نحوه سرایت این ویروس ها از طریق دستگاه گوارش صورت می گیرد.در خصوص ویروس هپاتیت E در فصل ویروس های هپاتیتی اشاره شده است.

تشخیص ازمایشگاهی
برای عفونتهای کالسی ویروس ها از میکروب الکترونی استفاده می شود.اخیرا از ازمایش RT-PCR برای تشخیص کالسی ویروس ها بهره می گیرند.
درمان
از الکترولیت ORS برای عفونتهای اسهالی کلسی ویروس ها استفاده می شود.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.