کالیبراسیون آنسدو پلاتین

کالیبراسیون آنسدو پلاتین
۱-۲- استفاده از لوپ استاندارد با حجم معین جهت شمارش کلنی های بدست آمده از کشت نمونه ها ی کلینیکی بویژه ادرار به منظور تشخیص عفونت و اقعی    و ارائه به پزشک ضروری است .لذا آزمایشگاهها همواره باید از لوپ های کالیبره جهت کشت نمونه های ادراری استفاه نمایند وبه کمک آن تعداد کلنی های موجود درهر میلی لیتر ادرار (CFU/ml)  را محاسبه و گزارش نمایند.ساده ترین روش جهت تعیین حجم لوپ نامشخص استفاده ار روش رنگ سنجی از طریق اسپکتروفتومتر یا فتومتر (Photometrically) به کمک مواد رنگی مانند متیلن بلو ،کریستال و یوله و اوانس بلو و …. میباشد .
۲-۲- اساس آزمایش : تعیین حجم یا ضریب رقت لوپ با استفاده از ماده رنگی اوانس بلو و تعیین میزا ن جذب نوری آن در طول موج ۶۲۰nm
۳-۲- تجهیزات و مواد مورد نیاز:
۱-۳- پورد اوانس بلوEvans,Blue  که این ماده به صورت پودر تجاری قابل دسترس بوده وبه آسانی در آب حل میشود.
۲-۳- آب مقطر
۳-۳- لوله آزمایش
۴-۳- پیپت یا سمپلر
۵-۳- دستگاه اسپکتروفتومتر یا فتومتر کالیبره شدن
۶-۳- کاغذ میلیمتری
۴-۲- روش انجام آزمایش :
ابتدا ۲۰mg از پودر رنگی اوانس بلو را در ۱۰ml آب مقطر حل میکنیم و بدین ترتیب محلول  رنگی ذخیره با غلظت نهایی ۲/۰گرم درصد بدست می آوریم .سپس ۶ لوله آزمایش انتخاب کرده و درلوله اول ۲ml  و در بقیه لوله ها هر کدام ۱ ml از آب مقطر میریزیم ، ۲۰  لاندا (۰٫۰۲ml)  از محلول ذخیره رنگی برداشته در لوله اول ریخته و کاملاً مخلوط مینمائیم .سپس ۱ml از لوله اول برداشت و درلوله دوم میریزیم و از لوله دوم ۱ml برداشته و درلوله سوم میریزیم و این عمل را تا لوله آخر ادامه میدهیم و در انتها ۱ml از لوله ششم را دور میریزیم .به این ترتیب رقت نهایی بدست آمده درهر لوله آزمایش ومیزا ن ماده رنگی موجود در آن چنین میباشد .
لوله ششم    لوله پنجم    لوله چهارم    لوله سوم    لوله دوم    لوله اول

OUT
۱ml
ــــــــــ    ۱ml
ــــــــــ    ۱ml
ــــــــــ    ۱ml
ــــــــــ    ۱ml
ــــــــــ    ۱ml
ـــــــــ    ۰٫۲ g/100
ماده رنگی (۲۰لاندا)
۱ml آب مقطر    ۱ml آب مقطر    ۱ml آب مقطر    ۱ml آب مقطر    ۱ml  آب مقطر    ۲ml   آب مقطر
+۲۰لاندا  اوانس بلو
۳۲۰۰/۱    ۱۶۰۰/۱    ۸۰۰/۱    ۴۰۰/۱    ۲۰۰/۱    ۱۰۰/۱    Dilution   رقت
۳۱۲۵/۰ لاندا    ۶۲۵/۰ لاندا    ۲۵/۱ لاندا    ۵/۲ لاندا    ۵ لاندا    ۱۰لاندا    مقدار ماده رنگی بر     حسب لاندا

سپس میزان جذب نوری (OD) هر یک از لوله ها رابه کمک اسپکتروفتومتر در طول موج ۶۲۰nm بدست آورده و یادداشت میکنیم.
در مرحله بعد جهت تعیین حجم لوپ نا مشخص کنترلی باید ۱۰ لوله آزمایش برداشت و در هرکدام ۱ml آب مقطر ریخت و سپس لوپ کنترلی رابه طور کاملاً عمودی داخل محلول ذخیره رنگی اولیه نمود و از محلول رنگی برداشت و در لوله های آزمایش برد این کار را ده بار تکرار و درفواصل لوپ را روی کاغذ خشک کن قرار داده تااملاً خشک شود ( از سوزاندن لوپ خودداری کنید ) سپس میزان جذب  نــــوری (OD) این ده لوله رانیز بطور جــــداگانه قرائت و یادداشت مینمائیم روی کاغذ میلیمتری روی محور افقی رقت های تهیه شده را یادداشت و در محور عمودی جذب نوری بدست آمده از هررقت  را مینویسیم و منحنی را رسم می نمائیم .
با قرار دادن OD میانگین بدست آمده از لوپ مجهول روی محور عمودی میتوان ضریب رقت لوپ کنترلی را روی محور افقی نمودار بدست آورد.

رفرانس :
۱-Clarridge.J.EMT.pezzlo,and K.L.Vosti 1987
Cumitech 2A,laburatory diagnosis of urinary tract in fection
۲-Isenberg HD (Editor in chief) 1992.calibration of Quantitative loops.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *