کتون‏های ادرار

  • استواستات، استن و بتاهیدروکسی‏ بوتیرات سه نوع از اجسام کتونی می‏باشند.
  • کتون‏ها به‏طور طبیعی در ادرار وجود داشته ولی به علت غلظت پایین آن‏ها، توسط معرف‏های نواری قابل اندازه‏گیری نمی‏باشند.
  • تعیین کتون‏های ادراری بر اساس واکنش نیتروپروساید است. این واکنش قادر به تعیین استواستات بوده ولی قادر به اندازه‏گیری بتاهیدروکسی‏ بوتیرات نمی‏باشد.
  • در افراد سالم که به مدت طولانی ناشتا باشند، آزمایش اجسام کتونی با نوارهای ادراری مثبت خواهد شد.
  • در 30‏% درصد از خانم‏های باردار آزمایش اولین ادرار صبحگاهی نشان دهنده کتونوری خواهد بود.
  • حضور کتون‏ها باید توجه را به کتواسیدوز جلب نماید (دیابت‏، افراد الکلی‏ و گرسنگی‏ها). نتایج منفی کاذب با نوارهای ادراری، ردکننده کتواسیدوز دیابتی نمی‏باشد و لذا بایستی کتون‏های سرم را نیز اندازه‏گیری نمود.
  • نتایج مثبت کاذب می‏تواند بر اثر مصرف اسید اسکوربیک، -N استیل‏سیستئین، کاپتوپریل، لوودوپا و فنازوپیریدین اتفاق افتد.