کرم خوشه خوار انگور

کرم خوشه خوار انگور
نام علمی : Lobesia  botrana
رده بندی:  خانواده  Tortricidae ، راستهLepidoptera

مورفولوژی: حشره ی کامل شب پره ای است که عرض آن با بال باز ۱۳-۱۲ میلیمتر است بال های جلویی به رنگ خرمائی مایل به بور و دارای ۲ نوار روشن عرضی است. در کنار انتهایی بال های جلویی پروانه ریشک دیده می شود. بال های عقبی به رنگ خاکستری روشن بوده و حاشیه ی عقبی انتهای بال دارای ریشک های خاکستری هستند. لارو حشره ۱۲-۸ طول دارد، صفحه پشت سینه اول لارو سیاه رنگ است. در انتهای بدن لارو موهای بلند دیده می شود.

کرم خوشه خوار انگور

بیولوژی: در بهار، لارو های جوان نسل اول از جوانه های گل دهنده و غنچه ها تغذیه نموده و روی آن ها را با تارهایی می پوشانند.لارو نسل دوم به غوزه ها حمله کرده و ابتدا روی غوره سوراخی ایجاد کرده و از گوشت غوره تغذیه می کند. در اثر تغذیه، غوره منظره ی خاکی رنگ پیدا نموده و حبه ها می ریزند. لارو نسل دوم از انگور رسیده تغذیه می کند. لارو های نسل آخر آفت روی انگورهایی که برای تهیه کشمش اختصاص داده شده اند. به انبار منتقل می شود. و در آنجا تا بهار سال آینده به سر می برند. پروانه های ماده تخم های خود را به طور پراکنده و بر روی جوانه های در حال باز شدن، دو خوشه های در حال رشد، انتهای شاخه های جوان و در بعضی مواقع روی برگ می گذارد.

کنترل:
-زراعی: هرس هر ساله مو، سوزاندن علف های هرز و برگ های خشک در پائیز، شخم عمیق ، استفاده از نخ آب زمستانه، استفاده از موهائیکه از نظر خوشه، دانه هایشان متراکم نیستند.
– شیمیایی: استفاده از سمومی مانند پودر وتابل سوین به میزان ۳ کیلو گرم از ماده موثره در هکتار و یا پودر وتابل دیازینون به مقدار ۱ کیلو گرم در هکتار یا به نسبت ۴۰ گرم ماده موثره در ۱۰۰ لیتر آب برای مبارزه با لاروهای آفت.