کرونا ویریده Coronaviridea

444444444444444444444444

کرونا ویروس ها دارای پوشش و حاوی RNA تک رشته ای مثبت با وزن مولکولی 5000000-6000000 pb می باشند.نوکلئوکپسید انها به صورت مارپیچی و در سطح پوشش انها دو نوع زوائد گلیکوپروتئینی و فسفوپروتئینی به نام S وجود دارد.
برخی از کروناویروس ها مانند OC43 دارای زوائد نوع سوم گلیکوپروتئینی (HE) هستند که باعث اگلوتیناسیون گلبول های قرمز می شوند.کرونا ویروس ها به دو دسته به نام های 229E , OC43 تقسیم شده اند که از لحاظ انتی ژنتیکی با هم متفاوت اند.کرونا ویروس ها در سیتوپلاسم سلول های میزبان تکثیر می باند.
دوره کمون کروناویروس ها بین 2 الی 5 روز است.کرونا ویروس ها در انسان باعث بیماری های سرماخوردگی و اسهالی می شوند و برخی از سوشهای این ویروسها در حیوانات باعث بیماری های دستگاه سیستم عصبی و اسهالی هستند.
علائم بیماری سرماخوردگی ناشی از کرونا ویروس ها شامل تب و لرز ریزش اب بینی پنومونی و مدت بیماری ممکن است تا یک هفته ادامه یابد..علائم بیماری سرماخوردگی اسهالی شامل اسهال،استفراغ از دست رفتن اب و الکترولیتهای بدن می باشد.
تشخیص ازمایشگاهی:جداسازی کرونا ویروس ها در کشت سلولی بسیار مشکل است.برخی از سوشهای کرونا ویروس ها در کشت عضوی نای جنین انسانی رشد می کنند.
برای تشخیص مستقیم کرونا ویروس ها در بیماریهای اسهالی از میکروسکوپ الکترونی و ازمایش الیزا استفاده می گردد.
در بیماریهای سرماخوردگی از میکروسکوپ الکترونی و ازمایش PCR بهره می گیرند.
درمان خاصی برای بیماریهای سرماخوردگی ناشی از کرونا ویروس ها وجود ندارد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.