کشت روی محیط MacConkey Agar

  • این محیط کشت، یک محیط انتخابی و افتراقی برای تشخیص ارگانیسم های کلی فرم و پاتوژن های روده ای است.
  • برای جداسازی انواع مایکوباکتریوم از مک کانکی آگار بدون کریستال ویوله، استفاده می شود.

۲-  اساس آزمایش:

کریستال ویوله رشد میکروارگانیسم های گرم مثبت بویژه انتروکوک ها و استافیلوکوک ها را مهار می کند. جهت تفکیک میکروارگانیسم های روده ای، از ترکیب لاکتوز و معرف قرمز استفاده میشود. بسته به توانائی تخمیر لاکتوز، کلونی های بی رنگ یا صورتی قرمز تولید می شوند. اگر یک باسیل گرم منفی روی بلاد آگار رشد کند اما روی مک کانکی آگار رشد نکند یا بطور ضعیف رشد کند، مشکوک به گروه وابسته به غیرتخمیر کننده ها (نان فرمنترها) است.

 

۳-  ویژگی های تست:

غلظت نمک های صفراوی در این محیط در مقایسه با دیگر محیط های پلیتی جهت کشت آنتروباکتریاسه ها ، نسبتاً کم است. بنابراین انتخابی بودن این محیط برای باکتری های گرم منفی، از بعضی فرمول های دیگر (مثلSalmonella Shigella Agar  و (Hektoen Enteric Agar بیشتر نیست. به عنوان مثال استرپتوکوک فکالیس به طور جزئی توانایی رشد روی این محیط را دارد.

 

۴-  مواد و ابزار لازم:  

محیط کشت مک کانکی

 

۵-  روش انجام کار:

به محض دریافت نمونه در آزمایشگاه، پلیت های محیط کشت را به روش کشت خطی یا سواب کشیدن، تلقیح نمایید. توصیه می شود برای افزایش شانس جداسازی باکتری های گرم منفی، وقتی تعداد آنها کم است و نیز جهت تعیین ارگانیسم های دیگری که در نمونه وجود دارند، باید به یک محیط غیر انتخابی نیز تلقیح نمود .

پلیت ها را دور از نور نگه داشته و در دمای C °۲ ± ۳۵  یا دمای مناسب دیگری به مدت ۲۴-۱۸ ساعت انکوبه نمایید. اگر بعد از ۲۴ ساعت منفی بود، دوباره برای ۲۴ ساعت دیگر انکوبه نمایید. انکوباسیون در دمای اتاق، شانس جداسازی یرسینیا انتروکولیتیکا را افزایش می دهد. پلیت ها را نباید بیش از ۴۸ ساعت انکوبه کرد، چون در تفسیر نتایج اشکال پیش می آید.

 

 

 

۶-  برنامه کنترل کیفی (QC):

Escherichia coli ATCC 25922: رشد می کند، کلنی های قرمز گل سرخی می دهد.

Proteus marbilis ATCC 12453: رشد می کند، کلنی های بی رنگ می دهد.

Salmonella typhimurium ATCC 14028: رشد می کند، کلنی های بی رنگ می دهد.

Streptococcus faecalis ATCC 29212: رشد بطور جزئی مهار می شود.

 

۷-  تداخلات:

  • بعضی از انتروباکتریاسه ها و سودوموناس آئروژینوزا وقتی در محیط دارای Co2 انکوبه شوند، رشدشان روی این محیط، مهار میشود.

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *