کشت و تشخيص باکتري هاي عامل عفونت زخم

کشت و تشخيص باکتري هاي عامل عفونت زخم

لوازم:سرم فيزيولوژي استريل – الکل 70 درصد -سواپ استريل -محيط کشتهاي بلاداکار شکلات اگار تايوگليکولات CNA PEAوEMBيا مککانگي -جار شمعي -لوله استريل ولام وشعله .

باکتري هاي موجود برروي پوست ومخاط مي توانند پس از ايجاد زخم يا هر اسيب وارده به پوست ايجاد عفونت نمايند عفونتهاي حاد زخم ناشي از اسيبهاي خارجي به پوست هستند وعفونتهاي مزمن ناشي از مشکلات عروقي يا متابوليک چون ديابت هستند که زخمهائي چون زخم بستر يا دست وپا ايجاد مي کنند که معمولا عفونتها ناشي از چند نوع باکتري ومعمولا هم هوازي ها و هم غير هوازي ها هم زمان عامل ان هستند

نحوه انجام:

نمونه مي تواند بافت بر داشته شده يا اسپيره چرک و ترشحات زخم باشد يا از زخمي که سطحش کاملا ضد عفوني شده باشد تهيه شود و همچنين از لبه هاي زخم در محلي که امکان استقرار باکتري هاي الوده کننده نباشد سواپهاي اغشته به ترشهات زخم داراي کمترين ارزش ميباشند کشت ترجيها بايد قبل از شروع درمان از زخمهائي که بهبودشان به تاخير افتاده انجام شود ابتدا بايد مواد زائد از روي زخم حذف شوند اطراف زخم با کلر هگزيدين 2درصد ياتنتور يد 2درصد و يا الکل 70درصد يا بتادين 10درصد ضد عفوني شود سپس زخم با سرم فيزيولوژي استريل اب کشي شود بعدا سواپ استريل را به ارامي حدود 5 بار روي زخم بغلطانيد اگر زخم خشک است سواپ را با سرم فيزيولوژي استريل مرطوب کنيد سپس سواپها را بر روي محيطهائي چون بلاداگار، شکلات اگار CNA- PEAوEMBيا وتايو گليکولات براي بي هوازي ها کشت مي دهيم اسپيره چرک وترشحات زخم ميبايست فقط توسط پزشک صورت گيرد برچسب نمونه بايد کامل باشد وشامل نوع زخم سطحي ياعمقي بودن زخم زخم بستر ياسوختگي باشد وهمچنين ناحيه زخم وانتي بيوتيکهاي مصرف شده يادرخواست ازمايشات خاص چون کشت بيهوازي وياقارچ باشد نمونه بايد ظرف 30 دقيقه ارسال گردد مرطوب نگهداشته شود و در يخچال هم نگهداري نشود و تا زمان کشت دردماي محيط نگهداري شود چون هواي سرد باعث افزايش غلظت اکسيژن شده وبيهوازي ها را ازبين مي برد از قراردادن نمونه داخل فرمالين هم خودداري شود وبيش از يک ساعت هم داخل محيط ترانسپورت قرار نگيرد هميشه ابتدا کشت صورت پذيرد وسپس اسمير تهيه شود اگر اسپيره فرستاده شده شفاف است ابتدا درون يک لوله استريل سانتريفيوژشود اگر نمونه ارسالي زياد است مقداري از ان فريز شود پليتهاي کشت داده شده را براي 48 ساعت درون جار شمعي مرطوب نگهداري شوند درصورت منفي بودن تا 3الا 4روز نگهداري وکنترل شوند ونمونه هاي مهمي چون بافت قرنيه واسپيره مغز يانمونه هائي کهPMN دراسمير انها ديده شده را تا يک هفته نگهداري کنيد وکشتهاي مثبت را باکمک محيطهاي افتراقي مختلف يا تستهاي مختلف شناسايي وانتي بيوگرام کنيد نمونه هاي لنفاوي را در زير هود بررسي کنيد چون احتمال حضور باکتري هاي خطر ناکي چون فرانسيسلا بروسلا يا مايکوباکتريم دران وجود دارد

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.