کشت csf

سی یییییییییییییی

هدف: تشخيص وجود يا عدم وجود و نوع باکتري عامل عفونت باکتريال دستگاه عصبي مرکزي
تجهيزات : محيط کشتهايي چون بلاگار شلات آگار تايوگليکولات (BHI+ 0.1%+0%5 خون گوسفندي) لوله استريل جار CO2 لوپ شعله سانتريفيوژ مخصوص در صورت وجود

روش کار:اين آزمايش در بين آزمايشات ميکروب شناسي پزشکي از ساير آزمايشها اهميت بيشتري را دارا مي باشد جواب بايد در حداقل زمان ممکن با حااکثر دقت ممکنه انجام شود منيژيت باکتريالدر صورت عدم درمان 100% باعث مرگ بيمار خواهد شد حتي باوجود درمان هم تا 10% احتمال مرگ مي رود بنا براين ارزش اين آزمايش براي بيمار کاملا حياتي است نمونه گيري فقط توسط پزشک متخصص صورت مي گيرد کدر ترين نمونه را بايد براي بخش ميکروبيولوژي انتخاب کرد حجم نمونه حداقل مي بايست 2cc باشد برچسب نمونه بايد داراي اطلاعات کاملي از بيمار باشد بهتر است که آزمايشگاه از قبل در جريان قرار گيرد نمونه هر چه سريعتر بايد انتقال داده شود در صوذت کم بودن حجم نمونه بايد با پزشک معالج مشورت شود که چه ازمايشاتي ارجعيت دارد که انجام شود کشت نمونه براي AFB و قارچ اورژانسي محسوب نمي شود اگر لوله آزمايش نشت کرده آزمايش انجام شود ولي در صورت مثبت بودن جواب احتمال آلودگي را در گزارش ياداوري کنيد اگر نمونه در حد يک تا دوقطره است بارعايت نکات آسپتيک به آن نيم سي سي محيط کشت مايع مناسب اضافه گردد اماهرگز از باقي مانده نمونه براي ساير بخشها استفاده نشود براي رنگ آميزي گرم بهتر است نمونه سانتريفيوژ شود البته اين کار بايد با سانتريفيوژ مخصوص Cyto centrifugation که حساسيت کار را 100% افزايش مي دهد که البته متاسفانه در ايران فعلا موجود نمي باشد سانتريفيوژکردن با سانتريفيوژ هاي معمولي چندان تاثيري در کار ندارد اما در صورتا که بخواهيم انجام دهين بايد نمونه را به داخل يک لوله استريل اضافه کرده و اين کار را انجام بدهيم و سپس از انتهاي لوله برداشته ويک گسترش بر روي لام جهت رنگ آميزي گرم انجام شود و براي تثبيت هم از متانول استفاده شود براي انجام کشت به سانتريفيوژ تغليظي نيازي نمي باشد براي اين کار بايد از محيط هايي چون بلادآگارشکلات آگار يا
BHI+0.1%+6%Sheep Blood مي توان استفاده کرد و براي بررسي باکتريها ي بي هوازي مي توان از محيطي چون تايوگليکولات استفاده شود همچنين بهتر است نمونه کشت داده شده بر روي شکلات اگار را درون جار C2 قرار داد 24 ساعت پس از انکوباسيون محيط ها را بررسي ميکنيم در صورت عدم

مشاهده رشد تا 4 روز کنترل مي نماييم و در صورت ديدن باکتري در گسترش تا 1 هفته نگهداري ميکنيم و همچنين در مورد قارچ هر گونه تشخيصي را بلا فاصله فورا گزارش مي نماييم بلافاصله پس از تعيين نوع باکتري توسط محيطهاي مختلف و يا تستهاي شيميائي نتيجه را به پزشک گزارش مي کنيم و منتظر جواب آنتب بيوگرام نمي مانيم جواب آنتي بيوگرام را بعدا در اختيار پزشک قرار مي دهيم .

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.