کلستریدیوم بوتولینوم

کلستریدیوم بوتولینوم:
در انسان ایجاد بیماری بوتولیسم می نماید. این باسیل درشت، دو طرف موازی با دو سر گرد است. اسپور بیضی شکل و به صورت ساب ترمینال و ترمینال قرار دارد و و بزرگ تر از جنس باکتری است. . این باکتری متحرک بوده، بدون کپسول و گرم مثبت می باشد ولی ممکن است در کشت کهنه گرم منفی گردد در محیط کشت و در غذاهای آلوده، کلستریدیوم بوتولینوم قادر به تولید یک اگزوتوکسین (نوروتوکسین) است که از قویترین سموم می باشد.
بوتولیسم در انسان به چند شکل بوتولیسم غذایی، شیرخواران، زخم و طبقه بندی نشده دیده می شود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.