تشخیص آزمایشگاهی کلستریدیوم تتانی

کلستریدیوم تتانی (ویژیگیهای میکروبی،روش های تشخیصی)

کلستریدیوم تتانی نام دیگرش باسیل نیکو لایر میباشد و عامل بیماری کزاز است.اسپورهایش در روده حیوانات،بخصوص اسب و همچنین در خاک به فراوانی وجود دارد.بی هوازی اجباری بوده و دارای اسپور انتهایی وشبیه به چوب طبل میباشد.همچنین دارای فلاژل پری تریش و متحرک میباشد.

قندها را تخمیر نمیکند و کاتالاز منفی میباشد.جهت تشخیص میتوانیم از نمونه های ترشحات و بافت برداشته شده از زخم استفاده کنیم.میتوانیم از اینها با استفاده از سرم فیزیولوژی سوسپانسیون تهیه کرده و روی محیط کشت؛کشت بدهیم.

تشخیص آزمایشگاهی کلستریدیوم تتانی

کشت
جهت کشت این باکتری میتوان از محیط های زیر استفاده کرد.
محیط آگار خوندار
محیط CMB(گوشت پخته شده:cooked meat broth)
محیط تیوگلیکولات غنی شده

برای کشت باید پلیتها را به مدت ۴۸ ساعت در شرایط بی هوازی قرار بگیرند.(۸۰% نیتروژن،۱۰%گاز کربنیک و ۱۰%هیدروژن) ….
سپس انها را در حرارت ۳۷ درجه قرار میدهیم.

این باکتری روی محیط آگار خوندار همولیز و سوارمینگ ایجاد میکند.برای تشخیص قطعی کلستریدیوم تتانی از تستهای ایمونولوژیک (آگلوتیناسیون)استفاده میشود.

حرکت سوارمینگ

به معنی حرکت گروهی باکتریها؛که در آن چنیدین باکتری با هماهنگی با یکدیگر با کمک تاژک در یک محیط جامد حرکت میکنند…

تست آگلوتیناسیون

کلنی خالص ارگانیسم مورد نظر را با آنتی سرم پلی والان کلستریدیوم تتانی مجاور میکنیم که در صورت ایجاد آگلوتیناسیون،وجود تتانی اثبات میشود.

تشخیص بیماري

تشخیص بیماري بر اساس تصویر بالینی و تاریخچه جراحت است، اگرچه 50 درصد بیماران جراحتی دارند که به اقدامات پزشکی نیاز است. کشت هاي بی هوازي از بافت زخم آلوده ممکن است حاوي کلستریدیوم تتانی باشند، ولی مصرف پیشگیري کننده و درمانی آنتی توکسین، هیچ کدام نباید مانع انجام این آزمون شود.

اثبات جداسازي کلستریدیوم تتانی باید بر اساس تولید سم و خنثی سازي آن با آنتی توکسین اختصاصی صورت گیرد. باید توجه داشت که مسمومیت با استریکنین علائمی شبیه به کزاز می دهد.

کلستریدیوم تتانی به شکل باسیل گرم مثبت داراي اسپور انتهایی و گرد با قطر بیشتر از قطر باسیل و شبیه چوب طبل یا چوب کبریت است، متحرك و بدون کپسول است و در شرایط بی هوازي مطلق بر روي محیط بلاد آگار در 37 درجه رشد نموده و داراي همولیز β و حرکت سوارمینگ است. از نظر بیوشیمیایی غیرفعال بوده و داراى فعالیت پروتئولیتیک ضعیف و اساکارولیتیک (غیر تخمیرکننده) است، همچنین این باکترى ژلاتین را به کندى ذوب
میکند.

پس از رنگ آمیزي نمونه و مشاهده باسیل شبیه چوب طبل،در شرایط بی هوازي کشت داده شده و بعد از آن، از کلنى هاى به دست آمده به حیوان حساس تلقیح م ىگردد و نتایج مورد بررسى قرار م ىگیرد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *